Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk:

Kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của nhiều tập thể, cá nhân

Thứ tư, 28/12/2022 17:47
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tại Kết luận số 02/KL-TTr sau khi tiến hành thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, thời kỳ năm 2017-2018.

Thị xã Buôn Hồ cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 km về phía đông bắc dọc theo Quốc lộ 14. Phía đông giáp các huyện Krông Năng, Ea Kar; phía tây giáp huyện Cư M’gar; phía nam giáp huyện Krông Pắk; phía bắc giáp huyện Krông Búk. Thị xã Buôn Hồ có tổng diện tích tự nhiên 28.252 ha, chiếm hơn 2% diện tích tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk, dân số 101.554 người. Thị xã có 12 đơn vị hành chính với 22 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 29,4% dân số.

leftcenterrightdel
 Trung tâm Thị xã Buôn Hồ. Nguồn ảnh: ITN

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương, Nhân dân thị xã đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao. Tình hình an ninh chính trị ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Điều đó có được một phần quan trọng là nhờ chính quyền giải quyết tốt các mặt công tác về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Không có vụ việc tồn đọng, kéo dài

Cụ thể, qua thanh tra, tại Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, việc khảo sát, xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm cũng như việc tiến hành thanh tra về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Tại nơi tiếp công dân đã ban hành nội quy tiếp công dân; trang thiết bị làm việc tương đối đầy đủ; mở sổ sách ghi chép, theo dõi đầy đủ các vụ việc phát sinh theo quy định.

Hàng năm, chế độ thông tin, báo cáo, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng triển khai đầy đủ. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản thực hiện đúng quy định, không có vụ việc tồn đọng, kéo dài. Địa phương cũng kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực như tài nguyên môi trường, công tác tổ chức cán bộ; việc huy động đóng góp và sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân đúng quy định.

Chưa xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm để kiến nghị xử lý

Liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tại Kết luận số 02/KL-TTr, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã nhận định, UBND thị xã Buôn Hồ còn ban hành một số nội dung kết luận thanh tra chưa xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm để kiến nghị xử lý; không có thời hạn báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra đối với đối tượng thanh tra là chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Bên cạnh đó, địa phương chưa mở sổ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định tại Điều 22, 23, 24, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Ngoài hình thức công khai kết luận thanh tra công bố tại cuộc họp, chưa lựa chọn ít nhất một trong các hình thức theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 46, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ. Chủ tịch UBND thị xã không ban hành văn bản xử lý và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại khoản 1, Điều 40, Luật Thanh tra và Điều 15, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch UBND thị xã tiếp công dân 12 ngày/năm

Tại Buôn Hồ, Chủ tịch UBND thị xã tiếp công dân 12 ngày/năm, còn lại ủy quyền cho cấp phó tiếp là chưa chấp hành nghiêm quy định tại khoản 5, Điều 13, Luật Tiếp công dân và khoản 2, Điều 8, Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, quy định: “Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện ít nhất 02 ngày trong 01 tháng... ”. Bên cạnh đó, UBND thị xã không bố trí Trụ sở Tiếp công dân riêng mà bố trí tiếp công dân tại 01 phòng trong trụ sở làm việc của HĐND và UBND thị xã; tại nơi tiếp công dân không niêm yết công khai huớng dẫn về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh là không tuân thủ đúng quy định tại Điều 13, Điều 18, Điều 19, Luật Tiếp công dân năm 2013 và Điều 10, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Một số vụ việc giải quyết khiếu nại, thời hạn ban hành quyết định thụ lý và thời hạn giải quyết còn chậm, không đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 27, 28, Luật Khiếu nại năm 2011. Một số vụ việc giải quyết tố cáo, thời hạn ban hành quyết định thụ lý và thời hạn giải quyết không đảm bảo theo quy định tại Điều 20, 21, Luật Tố cáo năm 2011; thụ lý giải quyết tố cáo theo đơn nặc danh nhưng không ban hành quyết định thụ lý, không có kế hoạch xác minh là không đúng quy trình theo hướng dẫn tại Điều 9, Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

Thực hiện không đầy đủ nội dung công khai trong hoạt động tài chính ngân sách

Liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ ra rằng UBND thị xã Buôn Hồ không xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 là chưa nghiêm túc trong việc thực hiện Kế hoạch số 3606/KH-UBND ngày 17/5/2017 và Ke hoạch số 4276/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh.

Các nội dung công khai trong hoạt động tài chính ngân sách thực hiện không đầy đủ, một số nội dung công khai nhưng chưa đúng các biểu mẫu theo quy định tại Điều 11, Điều 15, Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách và Điều 3, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

UBND thị xã không ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng khai thác bản kê khai tài sản thu nhập là không đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ. Việc lập bản kê khai tài sản thu nhập hàng năm và công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng, lưu trữ bản kê khai tài sản thu nhập thực hiện không đúng theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Chỉ rõ trách nhiệm và kiến nghị

Để tồn tại các khuyết điểm, sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ; trách nhiệm trực tiếp thuộc Chánh Thanh tra thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ chỉ đạo, tổ chức, triển khai việc thực hiện các quy định về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thị xã và các phòng, ban, đơn vị có liên quan đối với các khuyết điểm, cũng như tập trung khắc phục một số khuyết điểm còn tồn tại đó.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra