Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang:

Kỳ I: Còn tồn tại, thiếu sót trong hoạt động cấp phép

Thứ sáu, 30/06/2023 08:00
(ThanhtraVietNam) - Tại Kết luận Thanh tra số 1189/KL-BNN-TTr ngày 02/3/2023 về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) tỉnh Tiền Giang, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nhận định quá trình tổ chức thực hiện cấp phép lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản và quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Sở còn tồn tại thiếu sót.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT; Thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc Ngành quản lý và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Internet)

Liên quan đến hoạt động cấp phép, về cơ bản Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang phân cấp cho các Chi cục thực hiện các thủ tục hành chính. Một số nội dung cấp phép Sở giao cho các Chi cục tiếp nhận, thẩm định và trình Sở quyết định (hồ sơ lưu tại các Chi cục).

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành thanh tra hoạt động cấp phép tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang tại 04 Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Thủy sản, Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản. Trong đó, kiểm tra 09 hồ sơ cấp phép tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 09 hồ sơ cấp phép tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 07 hồ sơ cấp phép tại Chi cục Thủy sản; 02 hồ sơ cấp phép tại Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản. Kết quả thanh tra cho thấy về cơ bản, việc cấp phép tại các Chi cục được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và đảm bảo thời gian theo quy định.

Mặc dù vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện cấp phép lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản và quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Sở còn một số tồn tại, thiếu sót.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không đầy đủ, thiếu thống nhất

Kết luận Thanh tra số 1189/KL-BNN-TTr nhận định, tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thiếu văn bản thông báo kế hoạch đánh giá; Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật không ghi rõ tên phương tiện vận chuyển. Tài liệu quảng cáo trong Hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón không đầy đủ nội dung đối với các loại phân bón được cấp giấy xác nhận; hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không ghi rõ thông tin về bằng cấp chuyên môn của báo cáo viên theo quy định; thông tin trên hình ảnh quảng cáo sản phẩm không phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật có thời hạn không đúng quy định; Bản công bố hợp quy ghi thiếu thông tin về kiểu, loại, đặc trưng kỹ thuật của thuốc bảo vệ thực vật.

Tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản có tài liệu không thống nhất tên gọi đối tượng thuộc diện phải kiểm dịch (hồ sơ đăng ký là cá tra giống, biên bản kiểm tra lúc ghi cá giống lúc ghi cá tra); Biên bản kiểm tra vệ sinh thú y chưa đúng mẫu quy định. Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi trong Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với trang trại quy mô lớn thiếu thông tin diện tích khu xử lý chất thải; sổ sách quản lý...

Tại Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp lại không ghi số Giấy chứng nhận cũ được thay thế theo quy định; việc kiểm tra định kỳ không đảm bảo thời gian theo quy định; không có báo cáo bằng văn bản của cơ sở về việc đã khắc phục sai lỗi nêu trong Biên bản thẩm định.

Hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học chưa đầy đủ nội dung theo quy định

Kết luận Thanh tra số 1189/KL-BNN-TTr cũng cho biết, tại Chi cục Thủy sản: Hồ sơ Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thức ăn thủy sản có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và Bản công bố hợp quy không đúng theo mẫu quy định. Hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản thể hiện không thực hiện thẩm tra Biên bản thẩm định của Đoàn thẩm định; không thực hiện đánh giá định kỳ tần suất 01 lần/12 tháng đối với cơ sở xếp loại B; không có báo cáo bằng văn bản của cơ sở nuôi trồng thủy sản về việc đã khắc phục sai lỗi nêu trong Biên bản thẩm định; Giấy chứng nhận cấp lại không ghi số và ngày cấp của Giấy chứng nhận cũ được thay thế.

Đối với hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản có một số tồn tại: Hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học của các cơ sở chưa đầy đủ nội dung theo quy định; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cơ sở chưa gửi báo cáo khắc phục đối với các sai lỗi tại Biên bản thẩm định điều kiện sản xuất; chưa cập nhật thông tin Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủy sản; chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra duy trì đối với các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Đối với hồ sơ cấp, cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có một số tồn tại, thiếu sót: Thiếu tài liệu minh chứng cho các nội dung nêu tại Thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cơ sở sản xuất chưa báo cáo khắc phục đối với các sai lỗi tại Biên bản thẩm định điều kiện sản xuất; khi kiểm tra thẩm định điều kiện còn để xảy ra trường hợp các chỉ tiêu công bố chất lượng sản phẩm chưa phù hợp với QCKT ngành.

Đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP) tàu cá còn một số tồn tại: Không thẩm tra Biên bản thẩm định của Đoàn thẩm định; Biên bản thẩm định nêu ra các chỉ tiêu cần khắc phục nhưng Đoàn thẩm định không đôn đốc chủ tàu cá báo cáo khắc phục về cơ quan thẩm định theo thời gian nêu trong biên bản thẩm định; các tàu cá đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được xếp loại B nhưng Chi cục không thực hiện thẩm định đánh giá định kỳ 01 lần/12 tháng theo quy định; một số Giấy Chứng nhận cấp lại cơ sở đủ điều kiện ATTP cấp cho các tàu cá không điền đủ thông tin số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được cấp trước đó theo quy định.

Được biết, nội dung thanh tra hoạt động cấp phép tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT nằm trong kế hoạch thực hiện Quyết định số 3119/QĐ ngày 17/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tại các Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ. Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT phát hiện, ghi nhận và kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung bất cập về cơ chế, chính sách, nhất là những bất cập giữa các quy định của pháp luật với nhau và với thực tiễn phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản ánh, tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp.

Minh Phương
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra