Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải lưu trữ tài liệu kiểm soát nội bộ để phục vụ thanh tra

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải lưu trữ tài liệu kiểm soát nội bộ để phục vụ thanh tra

(ThanhtraVietNam) - Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về hệ thống kiểm soát nội bộ để cung cấp theo yêu cầu của kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, kiểm tra, thanh tra, giám sát.
Năm 2024 sẽ thanh tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính
Năm 2024 sẽ thanh tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính
(ThanhtraVietNam) – Việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024 cần đảm bảo mục tiêu triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022...
Xây dựng lực lượng Cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, liêm chính, có bản lĩnh
Xây dựng lực lượng Cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, liêm chính, có bản lĩnh
(ThanhtraVietNam) - Những năm qua, ngành Thanh tra tiếp tục có nhiều giải pháp nhằm củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách...
Quảng Trị từng bước đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra
Quảng Trị từng bước đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành thanh tra tỉnh Quảng Trị nhằm phát huy những kết quả đạt...