Xây dựng lực lượng Cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, liêm chính, có bản lĩnh

Thứ tư, 18/10/2023 08:48
(ThanhtraVietNam) - Những năm qua, ngành Thanh tra tiếp tục có nhiều giải pháp nhằm củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong ban hành kết luận thanh tra

Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra tiếp tục củng cố, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp. Công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ.

Đặc biệt, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ ngày 22/7/2022 và Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 29/9/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác này.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 về Quy chế tổ chức, hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của công chức Thanh tra Chính phủ trong hoạt động thanh tra.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ, để đảm bảo thực hiện được các Nghị quyết nêu trên của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, trong thời gian tới, cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan thanh tra cần tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo và kiểm tra của Đảng ủy, Chi ủy đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tổng kết các kinh nghiệm hay về chủ đề lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra để phổ biến, tuyên truyền trong toàn ngành Thanh tra.

Đồng thời, sửa đổi Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ đảm bảo làm rõ, bao quát đầy đủ và chặt chẽ về quy trình thanh tra, giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; khắc phục các tồn tại của quy trình hiện nay từ khi khảo sát, lập kế hoạch thanh tra đến xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra.

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, công chức thanh tra

Bên cạnh đó, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra Chính phủ tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức làm công tác thanh tra. Quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế về tổ chức, cán bộ đảm bảo phù hợp với quy định của cấp trên và thực tiễn triển khai hoạt động của cơ quan, của Ngành.

Chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tập trung hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan thanh tra để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ; Quyết định số 465/QĐ-TTCP.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong xem xét, xử lý cán bộ vi phạm. Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị và Chánh Thanh tra bộ, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các trưởng hợp có vi phạm.

leftcenterrightdel
Tình huống giả định về việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại được học viên lớp Thanh tra viên chính K11/2023  thực hiện, do Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức. (Ảnh: Việt Anh)

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 về việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước; lập, giao dự toán, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí do các cơ quan thanh tra được trích. Trong đó, có nội dung liên quan đến chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, như: Khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhận có thành tích trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Thanh tra các cấp, các ngành tập trung hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan thanh tra để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 769/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ, Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 465/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra