Tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(ThanhtraVietNam) - Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chính phủ yêu cầu các cấp ngành, địa phương thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế có đề cập tới việc rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tăng cường giám sát, kiểm tra, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, định chế tài chính, các thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản, bảo đảm phát triển công khai, minh bạch, an toàn, ổn định, lành mạnh, bền vững.
Thông báo vi phạm quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt
Thông báo vi phạm quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt
(ThanhtraVietNam) - Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng nêu tại Thông tư...
Khẩn trương chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Khẩn trương chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp
(ThanhtraVietNam) - Chủ động đẩy mạnh việc quản lý nhà nước về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là chống tiêu cực, lợi dụng trục lợi chính sách...
Phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 60 và phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 56
Phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 60% và phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 56%
(ThanhtraVietNam) - 11 tháng đầu năm 2022, nhóm ngân hàng dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng giá trị đạt 136.371 tỷ đồng, tương đương 53,8% tổng...