SCIC Từ kênh truyền vốn nhà nước đến mục tiêu trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp của Chính phủ

SCIC: Từ kênh truyền vốn nhà nước đến mục tiêu trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp của Chính phủ

(ThanhtraVietNam) - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập năm 2005 với trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp; thực hiện đầu tư vốn vào những ngành, lĩnh vực quan trọng mà nhà nước cần nắm giữ nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của nhà nước trong nền kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy luật thị trường.
Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC theo Nghị định 148 2017 NĐ-CP của Chính phủ
Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC theo Nghị định 148/2017/NĐ-CP của Chính phủ
(ThanhtraVietNam) - “Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước” (sau đây gọi tắt là SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày...
Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đúng đắn, chính xác
Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đúng đắn, chính xác
(ThanhtraVietNam) - Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, tạo động lực, sức ép thúc đẩy doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chủ động sắp xếp,...
Đảm bảo thực thi lộ trình công khai, minh bạch trong thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Đảm bảo thực thi lộ trình công khai, minh bạch trong thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
(ThanhtraVietNam) - Cơ chế về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng đảm bảo nguyên tắc đúng pháp luật, theo thị trường và công...