Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền

Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền

(ThanhtraVietNam) - Chính phủ mới ban hành Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025, kèm theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, một trong những mục tiêu tổng quát đáng chú ý nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tiếp nhận hơn 900 báo cáo giao dịch liên quan phòng, chống rửa tiền
Tiếp nhận hơn 900 báo cáo giao dịch liên quan phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) – Liên quan tới công tác phòng, chống rửa tiền, 6 tháng đầu năm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã tiếp nhận 907 báo...
Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ
Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ
(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ...
Sự ra đời của Cục Phòng chống rửa tiền và những kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
Sự ra đời của Cục Phòng chống rửa tiền và những kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Tiền thân là Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được thành lập từ cuối năm 2005 và...