10 giải pháp tăng cường chất lượng, hiệu quả trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ tư, 19/04/2023 15:59
(ThanhtraVietnam) - Để tăng cường chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chú trọng thực hiện 10 giải pháp.
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp công dân định kỳ quý I/2023.

Thời gian qua, xuất phát từ việc thu hồi đất để thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc giá trị quyền sử dụng đất liên tục biến động theo hướng tăng cao như hiện nay làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân dẫn đến phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo (KN,TC) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, trong công tác thu hồi đất để triển khai dự án còn bộc lộ thiếu sót trong quá trình đo đạc, đền bù, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương; qua đó, chưa giải quyết đầy đủ quyền lợi cho người dân, dẫn đến phát sinh khiếu nại.

Từ thực tế trên, ngay trong Quý I/2023, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xem xét, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; chấn chỉnh công tác tham mưu UBND tỉnh; chỉ đạo Thanh tra tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc KN,TC. Cùng với đó, các ngành, các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, nhất là việc giải quyết KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài.

Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho 1.135 lượt người, tăng 3,84% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, cấp tỉnh tiếp 97 lượt; cấp huyện tiếp 891 lượt, cấp xã tiếp 147 lượt. Tiếp 04 đoàn đông người với 170 lượt người; không có đoàn KN,TC đông người của tỉnh đến các cơ quan Trung ương.

Trong công tác giải quyết KN, đã giải quyết: 317/627 vụ, đạt 50,55% tổng số vụ, đạt 87,81% số vụ việc đến hạn phải giải quyết. Qua thực hiện các quyết định giải quyết KN, các ngành, các cấp trong tỉnh đã bồi thường bổ sung số tiền 10.381.000.000 đồng; giao 02 lô đất tái định cư, giao 01 lô đất ở mới; đồng thời, tiếp tục tính toán bồi thường bổ sung đối với các vụ công nhận đơn.

Còn trong công tác giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền đã giải quyết 12/30 vụ, đạt 40% tổng số vụ, đạt 85,71% số vụ việc đến hạn phải giải quyết; qua giải quyết đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót trong công tác quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, kết quả giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ, đến ngày 14/3/2023 đã giải quyết xong 23 vụ, còn 03 vụ, UBND tỉnh đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể thấy, thời gian qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉ đạo giải quyết các vụ việc KN,TC phức tạp, các vụ việc được dư luận xã hội quan tâm. Tuy vậy, do số vụ việc thụ lý mới tăng 29,09% so với cùng kỳ nên một số vụ giải quyết chậm so với quy định. 

10 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu tố trên địa bàn

Để tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC trên địa bàn, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân, giải quyết căn bản tình hình KN, TC phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về KN, TC, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các ngành, các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC như: Chỉ thị số 35-CT/TW; Quy định số 11-QĐ/TW; Chỉ thị số 42-CT/TU; Quy định số 03-QĐ/TU; Luật KN, Luật TC, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ hai, tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 10235/CTHĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Qua đó, tiếp tục phát huy các ưu điểm, kết quả, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định thuộc thẩm quyền của tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là quy định về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; về giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường; quy định về giải quyết tranh chấp đất đai; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai ở cả ba cấp; đẩy mạnh hơn nữa việc công khai đầy đủ thông tin cho người dân và doanh nghiệp biết để giám sát và thực hiện.

Thứ tư, thủ trưởng cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định, gắn việc tiếp công dân với giải quyết KN,TC. Trong quá trình giải quyết cần tăng cường tiếp xúc với công dân nhằm tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh KN,TC, gắn với làm tốt việc thu thập chứng cứ, tài liệu làm căn cứ cho việc giải quyết đơn thư. Nắm chắc tình hình KN,TC tại địa phương để chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý những vụ việc phức tạp, những đối tượng xấu gây rối làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự.

Thứ năm, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Vận hành và cập nhật thường xuyên Phần mềm Quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; tiếp tục triển khai “Cổng tra cứu kết quả đơn thư dành cho người dân”.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC; các cơ quan truyền thông tăng thời lượng chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tiếp công dân, giải quyết KN,TC theo quy định.

Thứ bảy, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KN,TC, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác này.

Thứ tám, tiếp tục thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Thứ chín, tiếp tục thực hiện thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC để chấn chỉnh các hạn chế cũng như phát huy cách làm mới, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, không để phát sinh “điểm nóng”; kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu có vi phạm trong chỉ đạo, thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị phản ánh. Triển khai cuộc thanh tra làm rõ chất lượng ban hành các quyết định hành chính, quyết định giải quyết KN của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thứ mười, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN,TC, kiến nghị, phản ánh nhằm phát huy tối đa hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu; thực hiện tốt việc nhập số liệu trên Phần mềm Báo cáo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực dễ phát sinh KN,TC./.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra