Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Bảo đảm tiếp công dân định kỳ đầy đủ hằng tháng theo quy định của pháp luật

Thứ tư, 24/01/2024 15:10
(ThanhtraVietNam) - Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tiếp công dân định kỳ đã được lãnh đạo Bộ quan tâm, chú trọng; linh hoạt trong phương thức tổ chức và phát huy hiệu quả tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và báo cáo chuyên đề.

Phần lớn các vụ việc không thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trong năm 2023, Bộ nhận được 1.185 đơn, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý là 791; đơn không đủ điều kiện là 394. Trong số 791 đơn đủ điều kiện xử lý có 269 đơn tố cáo, 27 đơn khiếu nại, 495 đơn phản ánh, kiến nghị. Thuộc thẩm quyền 113 đơn, không thuộc thẩm quyền 678 đơn.

So với năm trước đó, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh gửi đến Bộ GDĐT tăng 287 đơn; số đơn đủ điều kiện xử lý tăng, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết tăng 27 đơn. Dù vậy, trong suốt năm vừa qua, Bộ GDĐT không nhận được phản ánh về việc người tố cáo bị trả thù, trù dập; không có người tố cáo yêu cầu được bảo vệ thuộc lĩnh vực Bộ GDĐT lãnh đạo, quản lý.

Nguyên nhân dẫn đến tình hình KNTC, kiến nghị, phản ánh là do một số văn bản về chính sách, pháp luật còn có bất cập, chưa phù hợp. Khi phát sinh vụ việc KNTC, mặc dù vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết ở cơ sở hoặc địa phương, nhưng công dân có tâm lý gửi đơn vượt cấp đến Bộ GDĐT và các cơ quan Trung ương.

Về công tác tiếp công dân, trong năm Bộ GDĐT đã tiếp 110 công dân, có 02 đoàn đông người, 89 lần tiếp; trong đó Lãnh đạo Bộ tiếp 11 lượt (05 lượt Bộ trưởng tiếp, 06 lượt ủy quyền Thứ trưởng tiếp vì lý do họp Quốc hội, công tác nước ngoài,... và sau khi công dân được Thứ trưởng tiếp, hướng dẫn, công dân đã đồng ý, Bộ trưởng đã tiếp tục tiếp công dân định kỳ ở đợt khác). Trong 89 lượt tiếp công dân có 07 vụ việc tố cáo, 01 vụ việc khiếu nại, 81 vụ việc kiến nghị, phản ánh; 28 lượt tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết và 61 lượt không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GDĐT.

leftcenterrightdel
Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Internet 

Qua tiếp dân, đã tiếp nhận thông tin của công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh về việc đánh giá viên chức, ban hành quyết định kỷ luật viên chức; kiến nghị xét tuyển biên chế đối với giáo viên mầm non; phản ánh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức; việc công nhận văn bằng và đánh giá trình độ đào tạo; tình hình thu, chi của các trường phổ thông, mầm non, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm; việc giải quyết chế độ tiền lương, vị trí việc làm cho giáo viên; tiếp nhận thông tin, làm rõ nội dung đơn liên quan đến các cơ sở giáo dục đại học, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ,...

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cũng theo Bộ GDĐT, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, Bộ GDĐT đã thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh theo chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hằng tháng, đã ban hành Lịch tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng theo quy định của Luật Tiếp công dân. Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản liên quan tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Bộ GDĐT và các đơn vị trực thuộc Bộ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh; kiện toàn tổ chức, cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường phối hợp các lực lượng trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại Bộ GDĐT.

Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15, Bộ GDĐT đã rà soát hệ thống văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Từ năm 2021, Bộ GDĐT đã quan tâm xây dựng nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh hệ thống văn bản ngày càng hoàn thiện làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ GDĐT bảo đảm tiếp công dân định kỳ đầy đủ hằng tháng theo quy định của pháp luật, linh hoạt trong phương thức tổ chức và phát huy hiệu quả tiếp công dân gắn với giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Hằng năm, lãnh đạo Bộ GDĐT, lãnh đạo Thanh tra Bộ đã quan tâm chỉ đạo, phê duyệt kinh phí để phục vụ hoạt động xử lý đơn, giải quyết KNTC; thực hiện chi trả chế độ cho công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC theo đúng quy định. Bộ GDĐT luôn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và báo cáo chuyên đề đầy đủ.

Cùng với đó, Bộ GDĐT thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC. Hằng năm, Thanh tra Bộ đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức tập huấn đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh theo kế hoạch đã được ban hành. Việc trao đổi, thảo luận giải quyết các tình huống thực tế trong chương trình tập huấn đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp cho các đơn vị nắm rõ hơn về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh.

Cũng như chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh được thực hiện cùng các cuộc thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT hoặc kiểm tra độc lập theo kế hoạch kiểm tra được Bộ trưởng phê duyệt hằng năm. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị. phản ánh tại các đơn vị theo quy định của pháp luật.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra