Bình Thuận: Không phát sinh điểm nóng trong khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 19/02/2024 16:42
(ThanhtraVietNam)- Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) theo thẩm quyền. Giải quyết đơn thư KN, TC đạt tỉ lệ khá cao, trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng.

Đạt 91,25%/85% chỉ tiêu kế hoạch

Trong năm 2023, Thủ trưởng các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đều duy trì tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của pháp luật về tiếp công dân; đã tiếp 5.053 lượt với 5.290 người, 3.909 vụ việc., trong đó, tiếp 2 lượt đoàn đông người với 33 người.

Quá trình tiếp công dân, xử lý đơn thư của cán bộ, công chức nhìn chung thực hiện đúng quy định, như: Lắng nghe, giải thích, hướng dẫn, xem xét hoặc báo cáo người có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề dân nguyện.

Kết quả giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, toàn tỉnh Bình Thuận đã giải quyết 219/240 vụ KN, TC, đạt 91,25%/85% chỉ tiêu kế hoạch của năm; 2.899/3.384 vụ kiến nghị, phản ánh, đạt 85,67%. Số vụ việc còn lại vừa mới tiếp nhận, còn trong thời hạn thụ lý, xác minh.

leftcenterrightdel
Bình Thuận phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra trách nhiệm về KN, TC đã được phê duyệt trong năm 2024 (ảnh:thanhtratinh) 

Các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 215 lớp, đợt tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, KN, TC cho 19.970 lượt cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân. Trong đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 180 cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, địa phương về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành, sửa đổi 273 văn bản chỉ đạo, tăng cường triển khai thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC; trong đó, đã ban hành thông báo tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của lãnh đạo cơ quan, đơn vị cập nhật trên cổng thông tin, trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương để công dân theo dõi, thực hiện.

Triển khai 30 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KN, TC và phòng, chống tham nhũng; đã ban hành kết luận 49 cuộc tại 59 đơn vị. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý hành chính 7 tập thể, 8 cá nhân.

Hạn chế tình trạng KN, TC vượt cấp

Theo Thanh tra tỉnh Bình Thuận, một trong những ưu điểm nổi bật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC năm 2023 đó là các cấp, ngành đã tập trung, tích cực thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Trong giải quyết KN, TC đảm bảo tính khách quan, chính xác; đảm bảo việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp trước khi ban hành quyết định giải quyết.

Để khắc phục hạn chế, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đề ra các phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2024. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân hiểu sâu, biết rõ hơn các quy định của pháp luật về tiếp công dân, về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện các nội dung KN, TC theo đúng quy định của pháp luật. Hạn chế thấp nhất tình trạng người dân gửi đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh vượt cấp.

Triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; trong đó, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất, tổ chức đầy đủ các cuộc đối thoại khi giải quyết khiếu nại để giảm bức xúc, khiếu nại phức tạp, đông người.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết KN, TC; qua đó trực tiếp hoặc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý tập trung giải quyết đơn thư KN, TC mới phát sinh thuộc thẩm quyền và của cấp trên giao thụ lý, xác minh (phải đạt tỷ lệ trên 85%).

Tăng cường triển khai công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, tranh chấp đất đai để kịp thời phát hiện những sai sót trong việc triển khai thực hiện, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC. Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra trách nhiệm về KN, TC đã được phê duyệt.

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quyết định giải quyết KN, kết luận xử lý TC có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt trên 80% và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết KN, TC.

Tiếp tục thực hiện tốt công khai, minh bạch trong giải quyết KN, TC, nhất là công khai quá trình giải quyết KN, TC trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định để tổ chức, công dân theo dõi, giám sát và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành về giải quyết các vụ việc KN, TC.

Quan tâm bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu về tiếp công dân, giải quyết KN, TC có phẩm chất đạo đức tốt, vững về pháp luật, nghiệp vụ, có khả năng “dân vận tốt”; có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật về tiếp công dân và KN, TC./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra