Chủ động, tích cực, hiệu quả trong công tác tiếp công dân tại Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 24/03/2023 17:04
(ThanhtraVietNam) - Theo chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương với Tạp chí Thanh tra, trong thời gian qua lãnh đạo tỉnh cũng như các huyện, thị xã, thành phố đã chuyển từ bị động sang hoàn toàn chủ động trong công tác tiếp công dân, nhiều vụ việc được xử lý dứt điểm ngay tại buổi tiếp công dân hoặc trả lời thấu tình, đạt lý và giao cho các cấp, các ngành có liên quan tham mưu xử lý nên về cơ bản những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được giải quyết dứt điểm.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11- QĐi/TW 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” (Chỉ thị số 35) và Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Quy định số 11), UBND tỉnh đã kịp thời quán triệt, triển khai, tổ chức một cách nghiêm túc. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 30/10/2014 về việc thực hiện Chỉ thị số 35; Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ và nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, trong đó luôn coi trọng, nhấn mạnh tập trung thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 35, Quy định số 11 và các văn bản pháp luật quy định về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời xác định tầm quan trọng trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, tập huấn, đăng tin lên báo, đài phát thanh,... các văn bản về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động tiếp công dân, nâng cao vị trí, vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản chỉ đạo thủ trưởng các cấp, các ngành nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tiếp công dân, nhất là công tác tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế kết luận, chỉ đạo qua công tác tiếp công dân.

Thực tiễn giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp trong giải quyết giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan,... đã tạo ra sự thống nhất chung trong việc quản lý, chấp hành và giám sát hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội tại địa phương. Đặc biệt, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã dành thời gian thích đáng trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

leftcenterrightdel

Cổng Ngọ Môn, Kinh thành Huế Ảnh: Tú Anh

 

Không để phát sinh thành "điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự

Đánh giá về việc thực hiện các quy định về tiếp công dân định kỳ, đột xuất và đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trong những năm qua, cũng như các địa phương trong cả nước, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang đẩy nhanh công tác lập, quản lý, chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng quy hoạch trên địa bàn tỉnh,... nên việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, đặc biệt các dự án lớn tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; dự án di dời dân ở Thượng Thành, Eo Bầu tại Khu vực I, Kinh thành Huế nên việc phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, không bị động, bất ngờ, lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện và các sở, ban, ngành xác định khiếu nại, tố cáo là lĩnh vực phức tạp, nếu không ổn định được tình hình sẽ không phát triển được kinh tế, thậm chí làm kìm hãm mọi sự phát triển. Do vậy, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo.

Trong năm 2021, lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các cấp, các ngành đã tiếp công dân thường xuyên và định kỳ 1.820 lượt với 1.042 người, 923 vụ việc; trong đó tiếp lần đầu 915 vụ việc, tiếp nhiều lần 08 vụ việc; 02 đoàn đông người với 20 người.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ: “Lãnh đạo tỉnh cũng như các huyện, thị xã, thành phố đã chuyển từ chỗ bị động sang hoàn toàn chủ động trong công tác tiếp công dân, nhiều vụ việc được xử lý dứt điểm ngay tại buổi tiếp công dân hoặc trả lời thấu tình, đạt lý”. Cùng với đó là giao cho các cấp, các ngành có liên quan tham mưu xử lý nên về cơ bản những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được giải quyết dứt điểm. Công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại đã được quan tâm, các cấp, các ngành đã tăng cường công tác đối thoại, hòa giải ngay từ khi phát sinh vụ việc. Khi xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp hoặc những vấn đề dư luận xã hội quan tâm thì người đứng đầu cơ quan phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân, không để phát sinh thành "điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã quan tâm tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài thuộc địa bàn, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý, chủ động trong công tác đối thoại với công dân để giải quyết các vấn đề còn xung đột, nhờ đó, các vụ việc phức tạp, kéo dài được giải quyết cơ bản. Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (bổ sung, kiện toàn Tổ công tác bằng Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 25/12/2020) và Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 18/7/2019 về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Kết quả, qua kiểm tra, rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 vụ việc của Đan viện Thiên An được cơ quan Trung ương giải quyết nhưng vẫn tiếp tục có đơn thư. Hiện nay các cơ quan ban ngành có liên quan đang tiến hành xử lý vụ việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, hiện nay đang xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đang được UBND tỉnh giao Tổ công tác để đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, quan điểm của tỉnh đối với công tác xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo là tập trung rà soát, xử lý dứt điểm. Chủ động trong công tác đối thoại với công dân để giải quyết các vấn đề còn xung đột. Trường hợp vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng không đúng chính sách, pháp luật thì phải kiên quyết sửa chữa; trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng vẫn còn thiếu sót thì phải chỉ đạo khắc phục, bổ sung kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Những vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng do pháp luật qua nhiều thời kỳ thay đổi (thiếu sự kế thừa) dẫn đến việc giải quyết cho người dân có bị thiệt thòi hoặc trường hợp đối tượng có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn thì chủ tịch UBND thành phố, các huyện, thị xã, thủ trưởng cơ quan có liên quan xem xét vận dụng các biện pháp hỗ trợ khác phù hợp để người dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại. Đối với vụ việc đã được giải quyết đúng quy định pháp luật, có lý, có tình thì chủ tịch UBND thành phố, huyện, thị xã và thủ trưởng cơ quan có liên quan phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội giải thích, vận động để người khiếu nại, tố cáo chấp hành và thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết.

Trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện đầy đủ công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân, ngoài ra, hàng tháng còn phân công thêm các Phó Chủ tịch UBND tỉnh luân phiên tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, việc phân công và tăng thêm thời lượng tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh qua đó đã góp phần tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, hạn chế đơn thư vượt cấp./.

Trần Huy
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra