Bài 1:

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trả lời về việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị

Thứ sáu, 16/09/2022 16:27
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, hoạt động tư pháp, tôn giáo còn diễn biến phức tạp. Điều đó đã tác động tiêu cực đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, tạo cớ để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân (TCD), đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Phóng viên Tạp chí Thanh tra đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

PV: Kính thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết thời gian qua, Nghệ An đã triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW như thế nào?

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Oanh

Đ/c Nguyễn Đức Trung: Sau khi Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được ban hành, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 09/9/2014 triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 531/KH-UBND ngày 07/10/2014 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, chỉ đạo Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn các hình thức phù hợp để quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị trị tại địa phương, đơn vị mình. Các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị và các văn bản quy định chi tiết.

Việc tuyên truyền phổ biến chỉ thị được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức: Tổ chức hội nghị quán triệt ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở; tuyên truyền qua báo cáo viên, trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ; sao gửi tài liệu đến các tổ chức cơ sở đảng; các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội... Chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với các cơ quan Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành.

Tỉnh cũng ban hành Quyết định số 5528/QĐ-UBND ngày 16/12/2018 về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, trong đó chỉ định thành phần tham gia là giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành đơn vị có liên quan để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác này.

Ngày 18/02/2019 Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Ngày 01/4/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 184-KH/TU triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện đảm bảo đúng tinh thần của Quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện: Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/01/2019 về tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai và tham gia tố tụng các vụ án hành chính, dân sự trên địa bàn Nghệ An; Văn bản số 8153/UBND-TD ngày 27/10/2021 về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tố tụng dân sự, hành chính; Văn bản số 2970/UBND-TD ngày 27/4/2022 về việc tăng cường đối thoại, nâng cao trách nhiệm tiếp công dân và chất lượng giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; Ký kết Quy chế số 01- QC/BCSĐUBND-BCSĐTAND-BCSĐVKSND về phối hợp giữa Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, cụ thể hóa nhiều văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ đạo Thanh tra tỉnh tham mưu tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Quy định đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Quy định trong cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị mình.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã thành lập các Đoàn giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), tăng cường kiểm tra, rà soát và chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Vào thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo địa phương, đơn vị thành lập các Tổ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC để kịp thời thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Nhận thức được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn của công dân đối với kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn xong tổ chức bộ máy tiếp công dân từ tỉnh đến cơ sở với đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, kinh nghiệm phân loại và xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết tốt đơn thư khiếu kiện của công dân. Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Tiếp công dân năm 2013.

PV: Hiện nay, tình hình khiếu nại, tố cáo ở Nghệ An diễn ra như thế nào? Đồng chí đánh giá ra sao về việc thực hiện các quy định TCD định kỳ, đột xuất và đối thoại trong giải quyết KNTC của thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tỉnh Nghệ An năm 2021? Thông qua công tác tiếp dân 1 tháng/ 1 lần đối với Chủ tịch tỉnh, đồng chí tháo gỡ tình hình khiếu nại, tố cáo ở Nghệ An như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Đức Trung: Trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi Luật Tiếp công dân năm 2013 có hiệu lực, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện nề nếp, nghiêm túc, cùng với đó là sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; từ đó cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư.

Việc tiếp công dân của lãnh đạo các cấp, các sở, ngành cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân theo quy định. Đặc biệt sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân, việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh đã có sự đổi mới, theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 01/4/2019 do Tỉnh ủy ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/01/2019. Theo đó, việc tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy được quy định vào ngày 05 hàng tháng, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định vào ngày 15 hàng tháng; tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kịp thời chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay khi vụ việc phát sinh, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu (yêu cầu Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp đối thoại, giải quyết những vụ việc phức tạp được Chủ tịch UBND tỉnh giao, không được ủy quyền cho cấp phó), lấy mục tiêu xử lý dứt điểm vụ việc chứ không phải xử lý hết thẩm quyền. Từ đó đã làm giảm áp lực công dân đến trụ sở của cơ quan Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp dân.

Công tác tổ chức tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từng bước đi vào nền nếp. Chất lượng, tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngày càng đảm bảo về trình tự, thủ tục và nội dung; công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết giữa các cấp, các ngành được tăng cường. Nhiều khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Năm 2021 tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Mặc dù trong năm diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhưng số lượng tiếp công dân tăng không đáng kể, số lượng đơn thư, vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả trên cho thấy cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; các cấp, các ngành đã tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tham mưu trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo được tốt hơn; làm tốt công tác hòa giải cơ sở gắn với dân vận; việc thực hiện dân chủ cơ sở có sự chuyển biến tích cực; …

Thống kê từ cuối năm 2019 đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 12 vụ việc phức tạp, kéo dài. Qua rà soát, trực tiếp làm việc, tổ chức đối thoại giải thích cho người dân, đã xử lý thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết 07 vụ việc, không tiếp tục xem xét giải quyết 02 vụ việc, hướng dẫn công dân khởi kiện ra Tòa án nhân dân các cấp 02 vụ việc. Hiện còn vụ việc khiếu nại của công dân 5 địa phương cấp huyện (Thành phố Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, tổng số 1454 đơn) liên quan bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A. Nguyên nhân chủ yếu trước đây các công dân bị ảnh hưởng chưa được bồi thường, hỗ trợ về đất.

Có thể nói, theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 1 tháng/1 lần đã góp phần hạn chế các vụ việc công dân khiếu nại kéo dài, giảm đáng kể các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được nâng lên. Nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, giải quyết ngay tại cơ sở, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Ngoài việc tiếp dân theo định kỳ, khi trên địa bàn phát sinh các vụ việc khiếu nại phức tạp cần phải giải quyết, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã trực tiếp đến tận nơi để tiếp, đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết vụ việc, không để xảy ra “điểm nóng” hay bức xúc kéo dài.

Thông qua việc tiếp dân, người đứng đầu các cấp có thể nắm toàn diện, có hệ thống tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn để kịp thời xử lý, giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền. Qua đó chỉ đạo địa phương, cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phối hợp giải quyết; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chấp hành quy định về công tác tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

(Còn nữa)

K. Dung (thực hiện)
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra