Bộ Tài chính:

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật

Thứ sáu, 13/01/2023 14:18
(ThanhtraVietNam) - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo sát sao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết thoả đáng lợi ích của các tổ chức, cá nhân đến khiếu nại, tố cáo; đảm bảo xử lý đơn thư kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, dân chủ đúng quy định của pháp luật.

Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, chặt chẽ đúng quy định của pháp luật

Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2022, đơn vị này đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở 448 lượt với 1.346 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó: Cơ quan Bộ Tài chính tiếp 67 lượt với 960 người; cấp tổng cục tiếp 381 lượt với 386 người. Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Chủ yếu thắc mắc về việc thu thuế, ấn định thuế không đúng quy định; chính sách về đền bù giải tỏa đất đai, đề nghị thanh toán nợ dân; tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán, thanh toán tiền mua bảo hiểm ...

Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 5.344 đơn (Cơ quan Bộ Tài chính tiếp nhận 1.506 đơn; các Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp nhận 3838 đơn) trong đó có 1.189 đơn khiếu nại, 1528 đơn tố cáo và 2627 đơn kiến nghị, phản ánh.

Cũng trong năm 2022, Cơ quan Bộ Tài chính tiếp 67 lượt với 960 người; trong đó có 05 lượt với 81 công dân đến vào ngày tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tài chính. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều được tiếp đón, hướng dẫn tận tình, chu đáo và xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Bộ Tài chính tiếp nhận 1.506 đơn, gồm: 43 đơn khiếu nại, 292 đơn tố cáo, 1.171 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết quả xử lý đơn: Số đơn thuộc thẩm quyền 04 đơn; Số đơn không thuộc thẩm quyền 1.503 đơn. Kịp thời chuyển 1.038  đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; có văn bản hướng dẫn 15 đơn và lưu hồ sơ theo dõi 453 đơn không đủ điều kiện xử lý.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực của ngành Tài chính, tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính luôn xác định PCTN, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Thanh tra Bộ chủ động, kịp thời tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, đồng thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực; chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Tài chính phối hợp với các cấp ủy đảng trong đơn vị tổ chức quán triệt nhiệm vụ PCTN năm 2022 và thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” và đẩy nhanh tiến độ công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra đối với các vụ án tham nhũng về kinh tế.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; quán triệt, hướng dẫn các cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành tài chính nghiên cứu, thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đảm báo đúng quy định; hiện nay đang triển khai xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 của 08 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đã được lựa chọn ngẫu nhiên theo Quyết định số 2295/QĐ-BTC ngày 10/11/2022 của Bộ Tài chính.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công khai, minh bạch về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Tiếp tục nâng cao hiệu quả chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, PCTN, THTK, CLP, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh tuyên truyền công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thông qua họp báo; viết bài trên các tạp chí, trang thông tin điện tử trong và ngoài ngành tài chính. Nâng cao ý thức trong công tác THTK, CLP cho cán bộ, công chức.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trong công tác phòng chống tham nhũng. Tham mưu giúp Bộ và tham gia ý kiến với các đơn vị trực thuộc Bộ về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn; thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; triển khai việc kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN và THTK, CLP trong ngành Tài chính theo chức trách nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, theo dõi, nắm bắt, cập nhật thông tin về tình hình, kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc Bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính. Hoàn thành đầy đủ, chất lượng và đúng thời hạn các Báo cáo định kỳ và Báo cáo đột xuất về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN và THTK, CLP theo quy định và theo yêu cầu của Bộ, Chính phủ và các cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; Thực hiện tốt công việc chuẩn bị thông tin, tài liệu, tham mưu và phục vụ Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến PCTN, lãng phí trong các lĩnh vực, nhất là các định mức, tiêu chuẩn, chế độ về quản lý sử dụng NSNN; quản lý, sử dụng đất đai; trụ sở làm việc, nhà công vụ; quản lý, sử dụng trang thiết bị, phương tiện đi lại; quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước; đồng thời, tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý tài chính mới đáp ứng yêu cầu THTK, CLP và PCTN.

Ngoài ra, Bộ Tài chĩnh cũng sẽ tiếp tục theo dõi, chủ động tham mưu xây dựng, thực hiện Đề án và Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra