Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, của các tổ chức và công dân

Thứ tư, 31/01/2024 14:39
(ThanhtraVietNam) - Nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, trong năm 2024 sẽ tiếp tục thực hiện Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, của các tổ chức và công dân.

Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách

Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Đảng ủy, cơ quan Văn phòng và người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong công tác công khai, minh bạch và thực hiện tốt các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu tham nhũng, gây phiền hà sách nhiễu trong thực thi công vụ.

Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền tại các phòng, ban, đơn vị và tại Văn phòng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Tổ chức công khai, minh bạch theo đúng hướng dẫn của cấp trên và đảm bảo theo quy chế đề ra tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức giám sát hoạt động của cơ quan Văn phòng bao gồm các nội dung như: công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ, các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các nội quy, quy chế của cơ quan Văn phòng.

Cụ thể, ngày 16/12/2022, tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Văn phòng đã công khai kinh phí hoạt động năm bao gồm: các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp; các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí năm của cơ quan Văn phòng...

Ngoài ra, Văn phòng thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật. Việc triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan và các nội dung khác thuộc nhiệm vụ của Văn phòng, Văn phòng gửi xin ý kiến các phòng, ban, đơn vị trên nhóm Zalo của Văn phòng. Đồng thời giải quyết nhanh chóng những thắc mắc, khiếu nại nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: dangcongsan.vn) 

Trách nhiệm giải trình với người dân

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và của tổ chức, công dân, Văn phòng tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân không để tình trạng đơn thư tồn đọng, khiếu kiện kéo dài.

Tính từ ngày 01/12/2022 đến ngày 30/11/2023, đã tiếp 183 lượt với 256 người trong đó có 02 đoàn đông người với 15 công dân; Tiếp thường xuyên 160 lượt, 218 người đến kiến nghị, có 01 đoàn đông người với 09 công dân; Tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh: 23 lượt với 38 công dân, có 01 đoàn đông người với 06 công dân. Nội dung chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án như Dự án Kè suối Nậm La, Bệnh viện 550 giường; đường tránh thành phố liên quan đến tranh chấp đất đai; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị giải quyết về chế độ, chính sách liên quan đến chính sách BHXH, người có công.

Về tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, tiếp nhận 527 đơn trong đó 59 đơn khiếu nại, 90 đơn tố cáo, 378 đơn đề nghị phản ánh. Xử lý 527 đơn, đơn đủ điều kiện gồm: 314 đơn trong đó hướng dẫn và trả lại 76 đơn, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền 240 đơn, đôn đốc 04 đơn, còn lại lưu theo quy định. Tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đã nhận được 126 báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Nội dung chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án như Dự án Kè suối Nậm La, Bệnh viện 550 giường liên quan đến tranh chấp đất đai; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị giải quyết về chế độ, chính sách liên quan đến chính sách BHXH...

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Hồ sơ thủ tục hành chính sau khi tiếp nhận, được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Tất cả vì sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Quy trình giải quyết hồ sơ TTHC được công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát chặt chẽ từ khi tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đều có tinh thần, trách nhiệm, năng động, kỷ cương và có kinh nghiệm công tác, thái độ đúng mực khi giao tiếp, không gây khó khăn, phiền hà; hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC.

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Sơn La về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, Văn phòng đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-VPUB ngày 06/01/2023 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Kế hoạch đã nêu rõ yêu cầu của việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; xác định trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, của đảng viên, công chức, viên chức, lao động về phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch đã được triển khai tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của Văn phòng. Ban hành và tiếp tục thực hiện các quy chế, quy định: Quyết định số 02/QĐ-VPUB ngày 15/01/2023 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 01/QĐ- VPUB ngày 15/01/2023 của Chánh Văn phòng ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài chính năm 2023. Văn phòng ban hành Kế hoạch số 39/KH-VPUB ngày 09/5/2023 về thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023. Hàng tháng, Văn phòng thực hiện chế độ báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng gửi về Thanh tra tỉnh theo quy định.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ công vụ

Nhằm nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, trong năm 2024, sẽ tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các nội dung về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của Chỉ số PAPI đối với sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đồng thời, tuyên truyền các nội dung về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên Cổng Thông tin điện tử và trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh. Trong đó chú trọng tuyên truyền và triển khai các nội dung sau: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch về nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Sơn La năm 2024; Kế hoạch về nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2024 và các văn bản triển khai thực hiện của Văn phòng; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động hiểu đầy đủ và thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nội dung, kết quả các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại của Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng với người dân; kết quả phòng, chống tham nhũng.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, của các tổ chức và công dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và của Lãnh đạo Văn phòng giao nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra