Hà Giang nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

Thứ tư, 31/01/2024 16:12
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện có hiệu quả việc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tập trung triển khai.

Thực hiện Quy chế dân chủ góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng tiêu cực

Ngay từ đầu năm, thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023; Ban chấp hành Đảng ủy, Tập thể Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị nhằm đổi mới phương thức hoạt động của các phòng, ban, đơn vị, khuyến khích các tổ chức, đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Văn phòng, phát huy vai trò làm chủ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ được cập nhật công khai đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan Văn phòng bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị (Hội nghị Công chức, Viên chức và Đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan với công chức, viên chức và người lao động...), cập nhật các văn bản trên phần mềm quản lý văn bản Ioffice, thư điện tử và Trang thông tin điện tử Văn phòng ... qua đó từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần nâng cao chất lượng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã có tác động tích cực trong việc thay đổi nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan. Phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức biết và tham gia thảo luận đóng góp ý kiến đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, qua đó phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng tiêu cực, tăng cường đoàn kết, đồng thuận trong toàn cơ quan Văn phòng.

Bên cạnh đó, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Văn phòng UBND tỉnh có vai trò quan trọng trong giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trọng cơ quan Văn phòng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: hagiangtv.vn) 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Nhìn chung, năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác dân chủ cơ sở, triển khai thực hiện tốt trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong công tác dân chủ như: Luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao việc thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình trong thực hiện dân chủ tại đơn vị, nội bộ đoàn kết, không có trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị xử lý.

Có kế hoạch tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân chủ; thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính của cơ quan Văn phòng; làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên chấp hành tốt quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần ý thức trong công tác tham mưu, phục vụ theo nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đã đạt được, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, trong năm 2024 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác dân vận chính quyền và nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, về “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện có hiệu quả việc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy vai trò giám sát và phản biện của các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Văn phòng trong việc tuyên truyền và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện dân chủ cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản, quy định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, công chức biết để kiểm tra, giám sát.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra