Hải Phòng: Phấn đấu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt trên 85%

Thứ sáu, 05/05/2023 09:13
(ThanhtraVietNam) - Những tháng đầu năm 2023, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã được UBND thành phố Hải Phòng quan tâm chỉ đạo góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị ổn định, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiện, tỷ lệ giải quyết đơn thư còn khá thấp, do đó, trong thời gian tới, UBND thành phố đã đặt ra phương hướng, nhiệm vụ toàn thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% trong việc giải quyết dứt điểm các đơn thư KNTC.

Ngay từ đầu năm, Thành phố Hải Phòng đã luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giải quyết KNTC là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Số lượng công dân đăng ký được tiếp trong quý I năm 2023 giảm hơn so với kỳ trước, tuy nhiên, số lượng đơn thư KNTC trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ. Nội dung khiếu nại của công dân phần lớn liên quan tới việc thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp đất đai, việc thực hiện chính sách xã hội. Nội dung tố cáo chủ yếu tố cáo cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính ngân sách...

leftcenterrightdel
 Một buổi tiếp công dân của thành phố Hải Phòng. Ảnh: haiphong.gov.vn

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; trong đó Thủ trưởng đơn vị tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại theo quy định, tập trung giải quyết KNTC ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”. Qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị ổn định, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hạn chế tình trạng tập trung đông người, phức tạp; gửi đơn khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Mặc dù vậy, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số vụ việc phức tạp tồn đọng, đông người, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; một số đơn vị, lãnh đạo chưa thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân định kỳ và giải quyết đơn KNTC; công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại chưa được chú trọng; việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo cơ bản đảm bảo, nhưng chưa dứt điểm, kịp thời, một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của thành phố nhưng triển khai chậm, hiệu quả chưa cao; một số cán bộ có nghiệp vụ, chuyên môn về tiếp dân, giải quyết KNTC có nơi còn thiếu, chất lượng còn hạn chế.

Trong quý I năm 2023, toàn thành phố toàn thành phố tiếp 747 lượt với 635 vụ việc, giảm 17,21 % so với cùng kỳ (635/767 vụ). Trong đó, số đoàn đông người 64 đoàn với 61 vụ việc, tăng 200 % so với cùng kỳ (64/20 đoàn);  số vụ việc thuộc thẩm quyền qua tiếp công dân 357 vụ việc. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tiếp 74 lượt với 74 vụ việc, có 09 đoàn đông người, 08 vụ việc. Toàn thành phố đã tiếp nhận 2.048 đơn thư các loại, đơn đủ điều kiện xử lý là 1.805 đơn; tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 122 đơn/122 vụ việc, đã giải quyết 70 vụ việc (khiếu nại 44 vụ việc, tố cáo 26 vụ việc); đạt tỷ lệ 57,38% vụ việc giải quyết. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện sai phạm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình xem xét quyền của công dân trong quá trình thực hiện quy định pháp luật.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC đã được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, nhất là các địa phương có nhiều dự án triển khai, phát sinh đơn thư KNTC liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư được quan tâm, giải quyết KNTC thực hiện đúng quy định pháp luật; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ngày càng chặt chẽ, tập trung các vụ việc đông người, tồn đọng phức tạp, kéo dài. Đồng thời đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại, trong thời gian tới, toàn thành phố cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố về công tác này. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về KNTC, nhất là công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người. Chủ động, tích cực giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền đối với công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Chủ động trong việc nắm tình hình KNTC trên địa bàn quản lý, đặc biệt những địa phương tiềm ẩn phát sinh vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý tình huống công dân tập trung khiếu kiện đông người ở Trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương tại văn bản số 3581/VPCP-V.I ngày 28/12/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cập nhật và tiếp nhận giải quyết đơn thư, tiếp công dân đồng thời triển khai tốt việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC, Hệ thống báo cáo do Thanh tra Chính phủ triển khai. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp công dân, giải quyết KNTC./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra