Hòa Bình nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Thứ năm, 14/03/2024 16:44
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2024, Hòa Bình huy mọi nguồn lực của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật và tổ chức, cá nhân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình đề ra nhiệm vụ chung chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác PBGDPL, truyền thông chính sách, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các đề án như: Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” theo Quyết định số 979/QĐ-TTg và các đề án khác sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành.  

leftcenterrightdel
Quảng trường tỉnh Hòa Bình (ảnh: Phương Thảo) 


Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; triển khai có hiệu quả việc quản lý, vận hành, khai thác Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành và địa phương trong hoạt động PBGDPL hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục rà soát, củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Tăng cường huy động, phát huy mọi nguồn lực của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật và tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành./.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra