Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15:

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện hiệu quả pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 14/03/2023 17:47
(ThanhtraVietNam) - Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và pháp luật về công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; củng cố lòng tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Gắn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Kết quả giám sát của Đoàn Giám sát - Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo, điều hành về TCD, giải quyết KNTC đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; thể chế hóa đầy đủ các quyền chính trị, dân sự, kinh tế của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và đã tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, thống nhất để bảo đảm quyền công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo, quyền kiến nghị, quyền phản ánh.

Đồng thời giúp các cơ quan Nhà nước, người có trách nhiệm TCD, giải quyết KNTC thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Gắn công tác TCD, giải quyết KNTC với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo, hoàn thiện pháp luật nội dung, nhất là lĩnh vực phát sinh nhiều KNTC.

Trên cơ sở các quy định của Luật TCD, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hành chính... Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đã cơ bản ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về TCD, giải quyết KNTC thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Tại Thanh tra Chính phủ, căn cứ các quy định của Luật TCD, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đã được Quốc hội thông qua và 03 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều Luật TCD, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã ban hành các Thông tư hướng dẫn Quy trình thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân; Quy trình giải quyết khiếu nại; Quy trình giải quyết tố cáo; các biểu mẫu, thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về TCD, giải quyết KNTC trong lĩnh vực hành chính. Đây là những văn bản quan trọng, làm cơ sở để các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước triển khai thực hiện.

Có thể kể ra như Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TCD), Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình TCD. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, do một số nội dung Nghị định của Chính phủ quy định về KNTC có sự thay đổi và để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, cơ quan này cũng đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 thay thế cho Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình TCD.

Liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, để hướng dẫn Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (thay thế cho Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012), Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT- TTCP thay thế cho Thông tư 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh để kịp thời hướng dẫn Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo (thay thế cho Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo 2011).

leftcenterrightdel
 Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: quochoi.vn

Bộ, ngành nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện

Tại Bộ Công an, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 02 Nghị định; sửa đổi, ban hành 06 Thông tư về công tác thanh tra công an nhân dân nói chung và TCD, giải quyết KNTC nói riêng. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác TCD và giải quyết KNTC trong CAND đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất trong việc áp dụng các quy định pháp luật trong lực lượng và công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan. Quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật cho thấy các quy định ban hành phù hợp với thực tiễn, đồng bộ, nội dung tương đối đầy đủ, thống nhất, bảo đảm hiệu lực thi hành. Qua đó đã giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác TCD và giải quyết KNTC trong CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành 03 Nghị định, trong đó có 01 Nghị định được sửa đổi, bổ sung; sửa đổi, ban hành 03 Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về TCD, giải quyết KNTC trong Quân đội. Ngoài ra, Quân ủy Trung ương cũng đã ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Quân ủy, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương quản lý.

Cũng trong chương trình giám sát, Đoàn Giám sát đã thực hiện giám sát tại Bộ Tư pháp và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Kết quả cho thấy, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BTP quy định Quy trình giải quyết đơn KNTC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự để hướng dẫn, tổ chức thực hiện trong toàn ngành thi hành án dân sự. Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BTP quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực thi hành án dân sự thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP trên.

Còn tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật (01 nghị định, 03 thông tư) để hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật KNTC trong lĩnh vực lao động, giáo dục dạy nghề, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động và đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. Như Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 quy định về giải quyết KNTC trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 53/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về quy trình TCD và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành lao động, thương binh và xã hội;

Ngoài ra, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội còn ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động và Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra