Lâm Đồng:

Khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài từng bước được hạn chế

Thứ tư, 12/06/2024 15:05
(ThanhtraVietNam) – Thực hiện tốt công tác đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại đã giúp cho việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài tại Lâm Đồng từng bước được hạn chế.

Theo thống kê của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong những tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 844 lượt công dân với 1.115 người được tiếp, trong đó, tiếp thường xuyên 525 lượt/599 người, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 319 lượt/516 người; tiếp 15 đoàn đông người với 204 người. Nội dung khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Cùng với đó, toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận 3.416 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 2.752 đơn đủ điều kiện xử lý với 282 đơn khiếu nại, 138 đơn tố cáo và 2.332 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến người có thẩm quyền 241 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 941 đơn; tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 1.570 đơn (gồm 111 đơn khiếu nại; 22 đơn tố cáo và 1.437 đơn kiến nghị, phản ánh).

Tổng số đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết (gồm đơn kỳ trước chuyển sang và tiếp nhận trong kỳ) là 235 đơn (gồm 196 đơn khiếu nại và 39 đơn tố cáo). Đến nay, đã giải quyết 117 đơn khiếu nại (đạt 59,7%) và 29 đơn tố cáo (đạt 74,3%)…

leftcenterrightdel
Khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài tại Lâm Đồng từng bước được hạn chế 

Nhìn chung, việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Quá trình tổ chức thực hiện còn gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và các cấp có thẩm quyền về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện tốt công tác đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại; khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài từng bước được hạn chế; tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp đến các cơ quan Trung ương và địa phương ngày càng giảm.

Qua đó, đã góp phần bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” về KNTC trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò của các cơ quan thanh tra trong công tác giải quyết KNTC được tăng cường; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với UBND các huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong công tác giải quyết KNTC ngày càng chặt chẽ, góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phát sinh trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo thanh tra tỉnh Lâm Đồng đánh giá vẫn còn một số vụ việc KNTC giải quyết chậm, quá thời hạn quy định. Việc triển khai thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và các kết luận nội dung tố cáo còn chậm. Chất lượng giải quyết một số vụ việc của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, dẫn đến qua giải quyết lần 2 phải hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu.

Nhận định về nguyên nhân khách quan của những tồn tại nói trên là do một số vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, phải xác minh ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cần nhiều thời gian để thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Về chủ quan là do công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục. Một số công chức, viên chức còn chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTNTC và pháp luật có liên quan, dẫn đến quá trình triển khai thực hiện còn hạn chế.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, toàn ngành Thanh tra tỉnh Lâm Đồng hướng đến tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, KNTC… Tập trung giải quyết các vụ việc KNTC các năm trước chuyển sang và giải quyết các vụ việc mới phát sinh kịp thời, đảm bảo thời gian theo quy định, hạn chế thấp nhất đơn thư quá hạn.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 113/2015/QH của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn liên quan đến KNTC; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC... Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn KNTC; nâng cao chất lượng giải quyết KNTC; chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra