Yên Bái:

Không để phát sinh tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp

Thứ ba, 20/09/2022 09:12
(ThanhtraVietNam) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp để tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA) ngay từ khi phát sinh, không có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các cấp, các ngành và công dân.

Tham mưu giải quyết kịp thời KNTC, KNPA của công dân

Thời gian vừa qua, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đã được Thanh tra tỉnh Yên Bái quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tốt. Việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp công dân, giải quyết KNTC được thực hiện thường xuyên, với mục tiêu không để phát sinh điểm nóng, tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp. Trên cơ sở kết quả giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh của HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 29/4/2022 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thanh tra tỉnh đã nghiêm túc triển khai, thực hiện văn bản số 460/UBND-TCD ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xử lý, giải quyết đơn thư KNPA, KNTC của tổ chức, công dân; tiếp tục tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã ban hành 119 văn bản để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, KNTC, trong đó 52 văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn; 67 văn bản hướng dẫn, đôn đốc giải quyết, đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết KNTC, KNPA của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

leftcenterrightdel
 Buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Ảnh: thanhtra.yenbai.gov.vn

6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 749 lượt công dân. Toàn tỉnh có 02 đoàn đông người gồm: 01 đoàn 5 người tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và 01 đoàn 4 người tại huyện Lục Yên. Riêng tại Thanh tra tỉnh đã tiếp 17 lượt công dân với 19 người đến thực hiện quyền KNTC, KNPA tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, không phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết.

Thanh tra tỉnh tiếp tục duy trì việc tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc; thực hiện thường trực tiếp công dân phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ nhất và Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Yên Bái; phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục tiến hành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình tiếp công dân, xử lý đơn; tham mưu giải quyết kịp thời KNTC, KNPA của công dân, không để phát sinh tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tiếp nhận 906 đơn KNTC,KNPA của công dân. Trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý là 754 đơn. Riêng Thanh tra tỉnh, trong kỳ báo cáo, đã tiếp nhận 25 đơn, trong đó có 14/25 đơn đủ điều kiện xử lý; trong đó có 01 đơn KNPA thuộc thẩm quyền, 13 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Thanh tra tỉnh đã xem xét, giải quyết, ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn, chuyển đơn, đôn đốc giải quyết đơn của công dân theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số đơn KNTC thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước là 51 đơn với 49 vụ việc. Thanh tra tỉnh không phát sinh đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giải quyết 04 vụ việc khiếu nại. Kết quả: đã tham mưu giải quyết 04/04 vụ. Trong đó, có 02 vụ việc Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan để vận động công dân rút khiếu nại, giúp Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh tiết kiệm thời gian, trình tự, thủ tục trong giải quyết vụ việc.

Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình KNTC trong phạm vi toàn tỉnh để kịp thời tham mưu phương án xử lý

Nhìn chung, tình hình tiếp công dân, KNTC trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, không phát sinh các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp. Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã tích cực phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiến hành đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đến nay đã quá hạn nhưng chưa được xem xét, giải quyết; thường xuyên quan tâm, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ngay từ khi phát sinh, không có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài. Kết quả xác minh, tham mưu phương án giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện tốt, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các cấp, các ngành và công dân.

Tuy nhiên, việc theo dõi các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh có hiệu lực thi hành có vụ việc, có thời điểm còn chưa kịp thời. Một số địa phương, nhất là những nơi triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng của tỉnh có thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai; tinh thần, thái độ của một số cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với người dân còn chưa cao, gây bức xúc cho công dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Thông tin về kết quả giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp huyện và các sở, ban, ngành có lúc còn chưa kịp thời. Công tác tổng hợp báo cáo ở một sổ địa phương về tình hình KNTC còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm nay, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu xử lý đơn, giải quyết các vụ việc KNTC và các nhiệm vụ khác được Chủ UBND tỉnh giao. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh và việc giải quyết các vụ việc KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra tỉnh văn bản hướng dẫn, đôn đốc thi hành Vãn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, KNTC và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC để nâng cao hiểu biết pháp luật về KNTC của cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình KNTC trong phạm vi toàn tỉnh để kịp thời, chủ động tham mưu phương án xử lý, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm đơn thư KNTC phát sinh, góp phần giữ ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác đối thoại trong giải quyết KNTC nhằm kịp thời nắm bắt được thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng KNTC vượt cấp, phức tạp.

Đồng thời, tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về KNTC. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết KNTC./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra