Kon Tum: Không để phát sinh điểm nóng và khiếu kiện đông người trên địa bàn

Thứ tư, 24/05/2023 16:52
(ThanhtraVietNam) - Trong những tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh Kon Tum đã có nhiều văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, kiểm tra, xem xét, giải quyết ngay tại cơ sở các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người dân, không để phát sinh điểm nóng và khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh.

Đã giải quyết 85,6% đơn thuộc thẩm quyền

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum, từ ngày 01/01/2023 - 30/4/2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 123 lượt/132 người đến khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA). Nội dung công dân đến KNTC, KNPA về các lĩnh vực: Đất đai 71 lượt; chế độ, chính sách 3 lượt; lĩnh vực khác 49 lượt. Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 72 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 51 lượt.

Đồng thời, tiếp nhận 515 đơn KNTC, KNPA của công dân (tiếp nhận trong kỳ 506 đơn, kỳ trước chuyển sang 09 đơn), giảm 12 đơn so với cùng kỳ năm 2021. Số đơn thư KNTC, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 257/515 đơn, chiếm tỷ lệ 49,9% tổng số đơn nhận được, gồm: 16 đơn KN, 4 đơn TC và 237 đơn KNPA. Kết quả, các cấp, các ngành đã được giải quyết là 220/257 đơn, chiếm tỷ lệ 85,6% đơn thuộc thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã kết thúc 7 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC tại 7 đơn vị. Các vi phạm được phát hiện chủ yếu qua thanh tra, như: Một số đơn vị chưa bố trí phòng tiếp công dân đúng quy định; chưa niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân; sổ tiếp công dân không ghi chép đầy đủ nội dung tiếp công dân... Qua thanh tra đã kịp thời nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân.

Cùng với những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong những tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là công tác tuyền truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước nói chung, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân nói riêng chưa đi vào chiều sâu, nhất là ở cơ sở.

Hơn nữa, đơn thư KNTC vẫn còn phát sinh tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Tỷ lệ đơn không thuộc thẩm quyền nhận được tại các cơ quan, đơn vị còn cao (chiếm tỷ lệ 50,1% tổng số đơn nhận được).

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023. (Ảnh: kontum.gov.vn)

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để khử trùng lặp đơn thư

UBND tỉnh Kon Tum nhận định, trong thời gian tới tình hình khiếu kiện của người dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn những diễn biến phức tạp, tập trung khiếu kiện về tranh chấp đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong thời gian tới, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Khóa XIII; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về; Công văn số 115/TTg-V.I ngày 20/01/2020 về việc xử lý đơn thư KNTC của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định.

Mặt khác, chú trọng bố trí cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đảm bảo trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Thực hiện đầy đủ các chế độ cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC theo đúng quy định.  

Nâng cao chất lượng công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC cho Nhân dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở. Tập trung rà soát, thẩm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, không để kéo dài gây tác động xấu đến hiệu quả, hiệu lực về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thực hiện pháp luật về KNTC của công dân.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc chấp hành pháp luật về KNTC. Qua đó, phải xác định rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi, ban hành quyết định trái pháp luật.

Ngoài ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC trên địa bàn tỉnh để thống nhất về quản lý, khử trùng lặp đơn thư, tăng cường công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra