Một số nhiệm vụ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024

Thứ sáu, 03/11/2023 16:10
(ThanhtraVietNam) - Căn cứ Định hướng chương trình thanh tra năm 2024 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phê duyệt, vừa qua, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản hướng dẫn việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024, bao gồm một số nhiệm vụ chủ yếu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Một là, các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KN, TC; Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về TCD và giải quyết KN, TC; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KN, TC; Luật TCD, Luật KN, Luật TC… Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TCD, KN, TC; chủ động trong việc nắm tình hình KN, TC trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý, trước mắt tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý những vụ việc liên quan đến đất đai có nguồn gốc đất nông, lâm trường quốc doanh tại một số tỉnh phía Nam và Tây Nguyên; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KN, TC của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, yếu kém, vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm.

Ba là, các bộ tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến KN, TC trong lĩnh vực thuộc bộ quản lý để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhằm hạn chế phát sinh KN, TC; quan tâm phối hợp, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải quyết KN, TC, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Bốn là, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nắm chắc tình hình KN, TC trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức TCD, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng của Trung ương đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

leftcenterrightdel
Một buổi tiếp công dân của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: NT

Năm là, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành đối với công tác TCD, giải quyết KN, TC; thực hiện nghiêm túc TCD định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định, trong đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia TCD tại Trụ sở TCD đảm bảo mọi công dân đến đều được tiếp, hướng dẫn, xử lý kịp thời các đơn thư theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ giữa Trụ sở TCD Trung ương với địa phương để nắm tình hình khiếu kiện của công dân.

Sáu là, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%; kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác TCD, giải quyết KN, TC; không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ người TC dẫn đến bị trả thù, trù dập; cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết các vụ việc KN, TC để công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, thực hiện không nghiêm các quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật.

Bảy là, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về TCD, giải quyết KN, TC nói riêng, chú trọng bố trí đủ nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong TCD, giải quyết KN, TC; sử dụng có hiệu quả các phần mềm, hệ thống đang có, nghiên cứu, có phương án triển khai thực hiện việc nâng cấp, mở rộng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC.

Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo Chánh Thanh tra bộ, Chánh thanh tra tỉnh căn cứ vào Văn bản hướng dẫn; yêu cầu công tác quản lý nhà nước của bộ, UBND cấp tỉnh; yêu cầu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được đăng tải trên báo chí hoặc dư luận xã hội quan tâm để xây dựng kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, ban hành theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022.

Văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024 phải hướng tới mục tiêu nâng cao trách nhiệm và chủ động tích cực phối hợp với các ngành, các cấp để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC theo thẩm quyền, quan tâm kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Thái Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra