Nam Định chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc qua công tác giải quyết tố cáo

Thứ năm, 09/02/2023 09:09
(ThanhtraVietNam) – Năm vừa qua, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (KNTC, KNPA) đã được Thủ trưởng các cấp, các ngành trong tỉnh Nam Định quan tâm và chỉ đạo quyết liệt hơn; hoạt động tiếp công dân đã được duy trì nghiêm túc theo quy định; việc xử lý đơn thư, giải quyết KNTC đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở. Qua công tác giải quyết tố cáo đã chuyển cơ quan điều tra 2 vụ với 2 đối tượng.

Trong năm 2022, có 3.221 lượt công dân đã đến cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định KNTC, KNPA, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo các cấp, các ngành đã tiếp định kỳ 8.923 phiên. Tổng số người được tiếp là  2.587 người  tương ứng với 1.865 vụ việc, trong đó: Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đã tiếp 299 lượt với 181 người, 124 vụ việc; các sở, ngành tiếp 145 lượt với 110 người, 76 vụ việc; các huyện, thành phố tiếp 1.158 lượt với 859 người, 506 vụ việc. Các xã, phường, thị trấn tiếp 1.619 lượt với 1.437 người, 1.159 vụ việc.

leftcenterrightdel
 Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định. Ảnh: vietnamnet.vn

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.031 đơn, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Đã xử lý 4.025 đơn, có 3.044 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 75,63% tổng số đơn đã xử lý; qua xử lý có 327 đơn khiếu nại, 476 đơn tố cáo, 3.228 đơn kiến nghị, phản ánh; có 2.712 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đủ điều kiện xử lý. Trong đó, các cơ quan cấp tỉnh tiếp nhận, đã xử lý 1.094 đơn, trong đó có 842 đủ điều kiện xử lý, chiếm 76,97%; các cơ quan cấp sở tiếp nhận, đã xử lý 620 đơn, trong đó có 284 đủ điều kiện xử lý, chiếm 45,81%; các cơ quan cấp huyện tiếp nhận, đã xử lý 1.052 đơn, trong đó có 876 đủ điều kiện xử lý, chiếm 83,27%; các cơ quan cấp xã tiếp nhận, đã xử lý 1.265 đơn, trong đó có 1.042 đủ điều kiện xử lý, chiếm 82,28%. Qua tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư xác định có 80 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp.

Đối với đơn khiếu nại, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 21 vụ việc trên tổng số 32 vụ việc phải giải quyết, đạt tỷ lệ giải quyết: 66%. Trong đó, các cơ quan cấp tỉnh đã giải quyết 09 vụ việc; các cơ quan cấp sở đã giải quyết 05 vụ việc; các cơ quan cấp huyện đã giải quyết 13 vụ việc; các cơ quan cấp xã đã giải quyết 05 vụ việc. Về đơn tố cáo, toàn tỉnh đã giải quyết 44 vụ việc trên tổng số 48 vụ việc phải giải quyết, đạt tỷ lệ giải quyết 92%. Trong đó, các cơ quan cấp tỉnh đã giải quyết 02 vụ việc; các cơ quan cấp sở đã giải quyết 08 vụ việc; các cơ quan cấp huyện đã giải quyết 10 vụ việc; các cơ quan cấp xã đã giải quyết 28 vụ việc. Qua giải quyết tố cáo đã kiến nghị xử lý hành chính 02 người, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ với 02 đối tượng.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 12/4/2019 về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; Thanh tra tỉnh đã thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác để kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đến nay 04/04 vụ việc đã được UBND tỉnh kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy định.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ giải quyết các vụ việc theo Văn bản số 922/UBND-VP8 ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 173/UBND-VP8 ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về tập trung giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Kết quả đến nay đã giải quyết 20/67 vụ việc, đang giải quyết 47 vụ việc.

Có thể nói, thủ trưởng các cấp, các ngành tỉnh Nam Định đã xác định rõ trách nhiệm đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người, không để phát sinh thành điểm nóng, nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp. Thủ trưởng các cấp, các ngành đã tăng cường gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, giúp cho việc giải quyết vụ việc đúng pháp luật, phù hợp với thực tế, góp phần hạn chế việc KNTC vượt cấp.

Công tác phối hợp giải quyết KNTC được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả, nhất là việc thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình, diễn biến, kết quả giải quyết KNTC để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được kịp thời. 04/04 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ đã được UBND tỉnh kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy định. Sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tương đối hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, KNTC nói riêng ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức chưa thật sự sát thực với từng đối tượng cụ thể. Vì vậy, nhận thức, hiểu biết của một số cán bộ, đảng viên và người dân chưa đầy đủ; nên việc thực hiện quyền, nghĩa vụ khi đến trụ sở tiếp công dân để KN, TC, KNPA chưa đúng, chấp hành nội quy tiếp công dân không nghiêm.

Ở một số đơn vị vẫn còn tình trạng phân loại nội dung KNTC, KNPA  chưa chính xác, còn lúng túng trong việc áp dụng quy trình giải quyết; thời gian xử lý đơn, thụ lý, giải quyết chưa đảm bảo quy định; Một số vụ việc chưa được xem xét giải quyết thấu tình, đạt lý ngay từ cơ sở. Một số nơi, cán bộ giải quyết chưa thực sự lắng nghe, hướng dẫn, giải thích thấu đáo để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách pháp luật; nên vẫn còn một số vụ việc khiếu kiện vượt cấp lên cấp trên do người dân không nắm vững chính sách, pháp luật.

Chưa có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, quyền tố cáo để bôi nhọ, vu khống người khác, hoặc gây rối trật tự công cộng. Việc cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC ở một số huyện, sở chưa thường xuyên, chưa đầy đủ, kịp thời do đó việc theo dõi, tổng hợp về KNTC chưa thực hiện được trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC nên chưa phát huy đầy đủ hiệu quả của hệ thống phần mềm.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, cũng như khắc phục những hạn chế còn tồn tại, trong năm 2023 tỉnh Nam Định cũng đã đề ra một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KTCN thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. Tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Hai là, tham mưu giúp thủ trưởng các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng theo văn bản 922 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, giám đốc các sở ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, GQKNTC của công dân, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra KNTC đông người, vượt cấp, không để phát sinh điểm nóng.

Ba là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi đôn đốc tổng hợp các vụ việc KNTC; cập nhật thường xuyên, đầy đủ, đúng quy định dữ liệu về tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết vụ việc KNTC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra