Yên Bái:

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư

Thứ hai, 31/10/2022 14:14
(ThanhtraVietNam) - Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/7/2022, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tiếp 1.396 lượt công dân đến thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA), giảm 35,5% so với cùng kỳ năm 2021. Do làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC nên sang năm 2022, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không phát sinh các vụ việc KNTC nổi cộm, vượt cấp, có tính chất phức tạp, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Năm 2022, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đúng các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Việc xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu các cấp, các ngành được thực hiện thường xuyên và đã đi vào nền nếp; đặc biệt là việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, với đầy đủ các thành phần tham gia của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; lịch tiếp công dân được công bố công khai trên cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, chất lượng công tác tiếp công dân ngày được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất đơn KNTC, KNPA vượt cấp.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong công tác tiếp công dân, giải KNTC tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; các ngành đã tích cực, chủ động cử cán bộ, công chức tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, các phiên đối thoại trực tiếp với công dân trong quá trình giải quyết khiếu nại. Các vụ việc KNTC, KNPA được tiếp nhận qua công tác tiếp công dân đều đã được các cấp, các ngành xem xét giải quyết kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Một buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. Ảnh: baoyenbai.com 

Cụ thể, tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh là 45 đơn với 45 vụ việc. Đã xem xét, giải quyết 38 đơn với 38 vụ việc ( đạt 84,4%). Trong đó, 27 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính; 11 vụ việc công dân đã tự nguyện rút đơn do khiếu nại sai sau khi được giải thích, thuyết phục; số quyết định đã thực hiện là 26/27 vụ việc (đạt 96,3%). Toàn tỉnh cũng đã giải quyết 20 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền với 20 vụ việc, tỷ lệ 100%; giải quyết 1.004/1.179 vụ việc KNPA thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85%.

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, xử lý đơn KNTC, KNPA được các cấp các ngành trong tỉnh xử lý trên môi trường mạng Internet qua Hệ thống quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, kịp thời; có sự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện. Công tác tổng hợp kết quả tiếp công dân, đơn KNTC của tỉnh được thực hiện trên cơ sở tiếp thu ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra Chính phủ đảm bảo số liệu báo cáo được cập nhật kịp thời, chính xác, thuận tiện cho việc tổng hợp, khai thác.

Hiện nay, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai nhập số liệu báo cáo trên phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng đảm bảo theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, đặc biệt là tiếp công dân của người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh đã đi vào nền nếp, tiếp tục được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định. Công tác giải quyết KNTC trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết ngay từ cấp cơ sở, đã gắn việc đối thoại trực tiếp với công dân với giải quyết vụ việc để hiểu rõ yêu cầu của người khiếu nại, bản chất, mục đích của việc khiếu nại và quan điểm của các bên có liên quan đối với vụ việc, từ đó đưa ra quyết định giải quyết vụ việc đúng đắn, thấu tình đạt lý. Không có tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết đơn KNTC, KNPA của công dân. Do đó, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022 diễn ra ổn định, chưa phát sinh các trường hợp nổi cộm, phức tạp về khiếu kiện.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình KNTC sẽ còn diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm; việc đầu tư, xây dựng, thay đổi hình thức quản lý, di chuyển các chợ dân sinh; chế độ chính sách đối với người có công... nhất là trong các thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội.

Tình trạng liên kết, kích động KNTC đông người về lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại những địa phương có triển khai thực hiện các dự án về giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng các Trung tâm thương mại, nhà ở, khu tái định cư, chuyển đổi hình thức quản lý và xây dựng mới các chợ dân sinh… vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Do đó từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh Yên Bái cần thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ như sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thấm quyền của tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là quy định về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; về giá đất cụ thế đế thực hiện bồi thường; hòa giải tranh chấp đất đai; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai ở cả ba cấp; đẩy mạnh hơn nữa việc công khai đầy đủ thông tin cho người dân và doanh nghiệp biết để giám sát và thực hiện.

Hai là, chỉ đạo các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật, nhất là việc tiếp công dân của người đứng đầu các cấp, các ngành; bố trí thời gian, phân công cán bộ, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ phục vụ công tác tiếp công dân được kịp thời, có chất lượng và hiệu quả. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC mới phát sinh, không để vụ việc tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra “điểm nóng” về KNTC.

Ba là, đẩy mạnh đôn đốc, kiếm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, KNTC và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC để nâng cao hiểu biết pháp luật về KNTC của cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại của công dân nhằm kịp thời nắm bắt được thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người dân để từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng KNTC vượt cấp, phức tạp.

Bốn là, tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra