Quảng Ngãi:

Nâng cao chất lượng xử lý đơn, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 05/07/2024 08:30
(ThanhtraVietNam) - Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình thực hiện đã giúp chất lượng tham mưu xử lý đơn, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng lên.

Tiếp 2.383 lượt công dân, xử lý 5.487 đơn

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 2.383 lượt/ 2.654 người/ 2.244 vụ việc (tăng 0,29% về số lượt và giảm 0,22% về số vụ so với 6 tháng đầu năm 2023); trong đó, có 14 lượt đoàn đông người của 11 vụ việc phát sinh đến nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành (tăng 16,7% về số Iượt và 10% về số vụ so với 6 tháng đầu năm 2023).

Theo UBND tỉnh nhận định, trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu các cấp, các ngành tiếp tục được nâng lên nhưng vẫn còn tình trạng ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới tiếp công dân. Qua tiếp công dân, cơ quan hành chính các cấp đã ban hành văn bản thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo giải quyết, giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Cùng với đó, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp nhận 5.552 đơn. Đã xử lý 5.487 đơn; trong đó có 4.690 đơn đủ điều kiện xử lý (gồm: 553 đơn khiếu nại, 130 đơn tố cáo, 4.007 đơn kiến nghị, phản ánh), đã được: chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 1.015 đơn, đôn đốc cấp dưới giải quyết 132 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 636 đơn, giải quyết 2.907 đơn các loại thuộc thẩm quyền; còn 797 đơn không đủ điều kiện xử lý đã lưu đơn (do trùng lặp, không rõ địa chỉ, mạo danh, nặc danh.). Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 2.247 vụ việc/2.764 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 81,3%.

Giải quyết xong 14/18 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài của tỉnh

Về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; kiện toàn Tổ giúp việc cho Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã giải quyết xong 14/18 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền của tỉnh và 34/40 vụ việc đông người, phức tạp thuộc thẩm quyền của huyện.

leftcenterrightdel
Nâng cao chất lượng xử lý đơn, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Thực hiện 19 cuộc thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đối với công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương đã ban hành 46 văn bản triển khai, chỉ đạo, đôn đốc đối với công tác khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi cấp mình, ngành mình.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời tham mưu HÐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đảm bảo đúng với quy định hiện hành và phù hợp với thực tiễn…

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cấp tỉnh về cập nhật Phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công chức toàn ngành Thanh tra, công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên thuộc Ban Tiếp công dân tỉnh và Ban Tiếp công dân các huyện, thị xã, thành phố.

Về kết quả thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan thanh tra các cấp đã thực hiện 19 cuộc thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 24 cơ quan, đơn vị; đã ban hành Kết luận thanh tra của 06 cuộc. Qua thanh tra đã kịp thời nhắc nhờ, đôn đốc trách nhiệm, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm.

Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Có thể nói, các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo sát sao nên công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biển tích cực. Thủ trưởng của nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện trách nhiệm tiếp công dân theo quy định pháp luật. Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh với các địa phương ngày càng được tăng cường, qua đó đã kịp thời tham vấn, tháo gỡ các vướng mắc về chuyên môn trong quá trình xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương; nhờ đó, chất lượng tham mưu xử lý đơn, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như công tác theo dõi sau tiếp công dân, xử lý đơn ở một số địa phương vẫn còn hạn chế, chưa kịp thời; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn chậm ở cả 03 cấp.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật, chương trình, kế hoạch về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo tham mưu giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài dứt điểm trong năm 2024.

Cùng với đó, triển khai thực hiện Nghị định số 55/2022/NÐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ban hành Quyết định quy phạm pháp luật để thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Quyết định số 65/2014/QÐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, có tính chất phức tạp, gay gắt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

An Khang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra