Bà Rịa - Vũng Tàu:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 09/05/2023 15:13
(ThanhtraVietnam) - Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
leftcenterrightdel
 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 623/NQ- UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo số 334/BC- ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm phát huy những ưu điểm đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị về công tác này, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo không được giải quyết dứt điểm hoặc đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng không tổ chức thực hiện nghiêm túc,... nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tiếp tục được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xác định các nội dung công việc cần tập trung:

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt, thược hiện Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị 35-TC/TW ngày 26/5/2014 và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 23/7/2014 và Quy định số 03-QĐ/TU ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để thực hiện tốt công tác này ở cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thứ hai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là về các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, quản lý và vận hành nhà chung cư và các vấn đề mới nảy sinh được dư luận quan tâm … đặc biệt là làm tốt chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc là cho người có đất bị thu hồi; tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, buông lỏng quản lý Nhà nước thuộc phạm vi địa bàn, lĩnh vực quản lý nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân để xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, từ khi mới phát sinh.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước nhằm kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, có vi phạm quy định trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Thứ ba, phát huy trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước; lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác. Thủ trưởng cơ quản lý nhà nước các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo theo quy định của pháp luật; trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, phấn đấu đạt tỷ lệ 100 % người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023.

Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo, thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo xem xét, giải quyết vụ việc; xử lý nghiêm minh các hành vi thiếu trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân hoặc hành vi lợi dụng dân chủ kích động gây rối, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Thứ tư, củng cố, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn định hướng và bố trí nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phân định rõ chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp; thực hiện kịp thời chính sách đãi ngộ, quy hoạch, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác… để động viên cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo hoàn thành tốt nhiệm vụ; bố trí cán bộ, công chức, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích thuyết phục để người dân hiểu và chấp hành pháp luật; bố trí trụ sở tiếp công dân, người tiếp công dân ở vị trí thuận tiện, trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hơn nữa, các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần nâng cao trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết, chuyển đơn không đúng thẩm quyền, gây khó khăn, phức tạp, kéo dài vụ việc.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương mình tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời tiến hành rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trên địa bàn hoặc thuộc lĩnh vực quản lý của mình; chủ động phân loại, tập trung chỉ đạo đối với số vụ việc đang giải quyết và số vụ việc đã giải quyết nhưng công dân còn tiếp tục khiếu nại, tố cáo,... để có kế hoạch giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp cần thiết có thể thành lập các đoàn thanh tra liên ngành để xem xét, kết luận.

Thanh tra tỉnh cũng được giao xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm để thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tùy theo yêu cầu có thể tổ chức thanh tra đột xuất ở một số đơn vị, địa phương phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, nơi có những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục các tồn tại, đề ra các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; kiến nghị xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Vũ Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra