Hải Dương:

Phấn đấu giải quyết đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền

Thứ sáu, 13/01/2023 14:16
(ThanhtraVietNam) - Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và thời gian trong việc xác minh, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền. Đi cùng với đó, chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Chuyển biến nhận thức, ý thức, hành động trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

UBND tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thanh tra bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; giao Thanh tra tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều phối kế hoạch thanh tra của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

Công tác tiếp công dân được các cấp, các ngành duy trì và thực hiện theo quy định. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình chung trong toàn tỉnh.

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện thường xuyên và có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Việc tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức và trở thành hành động trong phòng, chống tham nhũng. Công tác thanh tra, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó, tập trung thanh tra những nội dung dễ phát sinh sai phạm, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn ở một số đơn vị có vụ việc còn chưa chính xác, dẫn đến tham mưu, giải quyết đơn chưa đảm bảo theo đúng quy định. Việc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của một số địa phương, nhất là cấp cơ sở còn chậm, chất lượng giải quyết chưa cao dẫn đến tình trạng gửi đơn vượt cấp vẫn diễn ra; một số cuộc thanh tra chưa đảm bảo tiến độ thời gian; công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, kịp thời.

Cũng theo UBND tỉnh Hải Dương, trong thời gian tới, đơn vị sẽ bám sát sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, ngành Thanh tra Hải Dương xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, góp phần tích cực vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Về công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác xử lý tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Toàn ngành thanh tra phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, đảm bảo kết luận, kiến nghị chính xác, khách quan và có tính khả thi nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, các ngành

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Làm tốt công tác tiếp nhận, phân lợi, xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo mới phát sinh, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đông người. Tích cực kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 1642/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh.

Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và thời gian trong việc xác minh, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh thuộc thẩm quyền. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Bên cạnh việc tập trung làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời nghiên cứu, phát huy cách làm mới để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

UBND tỉnh Hải Dưỡng cũng cho biết, đơn vị thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính,...

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án của Chỉnh phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tập trung triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Và tăng cường công tác nắm tình hình về tham nhũng; tổ chức thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra