Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo(*)

Thứ hai, 01/08/2022 14:13
(ThanhtraVietNam) - Những năm qua, bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), tỉnh Quảng Bình đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, trách nhiệm của chính quyền và sự giám sát của các tổ chức chính trị xã hội trong việc triển khai thực hiện. Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong triển khai thực hiện, công tác TCD, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều chuyển biến tích cực.

Phóng viên Tạp chí Thanh tra đã cuộc phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng về việc triển khai thực hiện công tác TCD, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

PV: Quảng Bình đã thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân như thế nào, thưa ông?

Chủ tịch UBND tỉnh: Xác định công tác TCD và giải quyết KNTC là một trong những nhiệm vụ công tác quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc TCD, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân đã được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, trách nhiệm của chính quyền và sự giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác TCD, giải quyết KNTC, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và cơ quan thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc TCD, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết KNTC của công dân. Kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác TCD, giải quyết KNTC, thanh tra trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân…

Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhận thức về vai trò trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng lên; các cơ quan, tổ chức đã tập trung giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền; công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC được tăng cường; các vụ việc KNTC mới phát sinh được xem xét, giải quyết kịp thời; các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.   

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân, tăng cường bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành; quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và bảo vệ người tố cáo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về quy trình xử lý, phân loại giải quyết đơn KNTC, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ công cán bộ, công chức, do đó, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ngày càng tích lũy được kinh nghiệm và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác được giao.   

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022.

PV: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho ý kiến đánh giá về việc thực hiện các quy định về TCD định kỳ, đột xuất và đối thoại trong giải quyết KNTC của Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2021. Hiện tình hình KNTC ở Quảng Bình như thế nào, có bao nhiêu vụ việc phức tạp và phát sinh chủ yếu ở lĩnh vực nào; thông qua công tác tiếp công dân 1 tháng/1 lần đối với Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí tháo gỡ tình hình này như thế nào?

Chủ tịch UBND tỉnh: Tại tỉnh Quảng Bình các phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh đều do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã triển khai nghiêm túc các quy định về tiếp công dân định kỳ, đột xuất và đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Khi phát sinh KNTC đông người, phức tạp, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung KNTC với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng các quy định pháp luật, không để phát sinh tình hình phức tạp, hạn chế việc KNTC kéo dài, vượt cấp.    

Về tình hình KNTC ở Quảng Bình, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ra sức nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh kéo theo sự biến động về đất đai ở một số khu vực, nhất là các vùng có dự án liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, dẫn đến phát sinh nhiều vụ tranh chấp, KNTC; nội dung KNTC chủ yếu tập trung vào một số vấn đề, như: Việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; chế độ người được hưởng chính sách như thương binh, chính sách đối với người có công, tố cáo cán bộ công chức, nhất là cấp cơ sở trong thực thi công vụ...

Từ thực tế đó, thông qua các buổi tiếp công dân và trong công tác chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài; đối với các đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển đơn hoặc hướng dẫn công dân đến cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Nhìn chung, thủ trưởng các cấp, các ngành đã quan tâm, chủ động, coi công tác TCD là nhiệm vụ hết sức quan trọng, luôn luôn gắn công tác TCD với giải quyết KNTC, đặc biệt là đối thoại với công dân. Các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị đã tham gia phối hợp để giải thích pháp luật, vận động, thuyết phục, hướng dẫn người dân thực hiện KNTC theo đúng quy định. Tình hình khiếu kiện đông người đã từng bước được kiểm soát, không phát sinh “điểm nóng”, không phức tạp thêm tình hình làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

PV: Đánh giá của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về công tác phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ cụ thể là Ban Tiếp công dân Trung ương và tỉnh Quảng Bình trong TCD và giải quyết KNTC; tiếp, đối thoại, vận động công dân trở về địa phương thời gian qua như thế nào?

Chủ tịch UBND tỉnh: Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã tích cực phối hợp với Thanh tra Chính phủ nói chung và Ban Tiếp công dân Trung ương nói riêng, việc phối hợp trong cung cấp thông tin về các vụ việc đông người, phức tạp giữa Tỉnh và Ban Tiếp công dân Trung ương mang lại hiệu quả rất tốt. Một mặt, giúp cán bộ TCD nắm rõ hơn quá trình giải quyết để hướng dẫn và thuyết phục công dân; mặt khác, trao đổi, thống nhất với địa phương trong việc hướng dẫn và giải quyết vụ việc cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Tiếp công dân Trung ương đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình vận động công dân khiếu kiện trở về địa phương đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội. Hàng năm, Ban Tiếp công dân tỉnh đều có báo cáo về tình hình TCD, xử lý đơn, giải quyết KNTC để Ban Tiếp công dân Trung ương theo dõi, nắm bắt tình hình khiếu kiện, nhất là các vụ việc đông người phức tạp có nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

PV: Từ thực tiễn kết quả chỉ đạo về công tác TCD, giải quyết KNTC của các cấp, các ngành tỉnh Quảng Bình thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có thể chia sẻ kinh nghiệm về TCD, giải quyết KNTC và kiến nghị của Quảng Bình?

Chủ tịch UBND tỉnh: Những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh phải khẳng định Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều giải pháp đối với công tác TCD, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhờ đó, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TCD, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC không ngừng được nâng cao. Cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo về công tác TCD, giải quyết KNTC; chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại tập thể, đông người, vượt cấp và các vụ việc mới phát sinh; những vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết.

Khi phát sinh những nội dung có đông người cùng kiến nghị, UBND tỉnh đã cử các Đoàn công tác về cơ sở tổ chức đối thoại với công dân, tiếp xúc cử tri, kiểm tra đôn đốc việc giải quyết, xác minh nội dung kiến nghị, khiếu nại nhằm sớm ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại cơ sở.  

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội trong phạm vi địa phương; chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác TCD, giải quyết KNTC, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp.

Công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về TCD, giải quyết KNTC; việc phối hợp với các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết KNTC ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn; qua phối hợp đã tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết, kết quả giải quyết có lý, có tình và thuyết phục hơn.

PV: Trân trọng cảm đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh!

 (*) Tiêu đề do Tòa soạn đặt.

Minh Nguyệt (thực hiện)
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra