Quận Hai Bà Trưng: Giải quyết các vụ việc khiếu kiện ngay từ cơ sở

Thứ hai, 27/02/2023 18:57
(ThanhtraVietNam) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Quận uỷ, HĐND quận, UBND quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022, kịp thời giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân

Việc xử lý vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài luôn được UBND quận, Chủ tịch UBND quận quan tâm chỉ đạo xử lý, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND 18 phường quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân, Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 07/5/2019 của Thành ủy, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo UBND quận đều tổ chức họp giao ban với các đơn vị thuộc quận để chỉ đạo các đơn vị thực hiện phân loai, xử lý, tham mưu giải quyết đơn theo trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư nói chung, đặc biệt là đơn tố cáo; trong quá trình giải quyết tố cáo theo trách nhiệm, thẩm quyền phải nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành về bảo vệ người tố cáo, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung chủ trì làm việc với Thanh tra và Ban Tiếp công dân quận Hai Bà Trưng (tháng 2/2023)

Trong năm 2022, UBND quận tiếp tục chỉ đạo Thanh tra quận tiến hành 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND phường Bách Khoa và Phố Huế. Cụ thể, ngày 11/8/2022, Thanh tra quận đã có các Kết luận số 04, 05/KL-TT thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường. Kết quả thanh tra cho thấy 02 đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo trách nhiệm, thẩm quyền.

Việc thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ được thực hiện vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

UBND quận chỉ đạo Ban tiếp công dân quận phối hợp với Văn phòng Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy cử đại diện tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân quận. Ban Tiếp công dân quận có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND quận chỉ đạo, phân công lịch tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc quận để thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân theo quy định của Luật.

Quy trình tiếp công dân và tham mưu, phục vụ Đại biểu HĐND thành phố, đồng chí Bí thư Quận ủy, Thường trực HĐND quận, Lãnh đạo UBND quận tiếp công dân, Ban tiếp công dân đã thường xuyên phối hợp, rà soát nội dung, chuẩn bị kỹ tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ việc; các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo và tham mưu người tiếp công dân kết luận tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Kết quả tiếp công dân trong 03 năm 2020, 2021 và 2022:

- Bộ phận tiếp công dân của Quận tiếp thường xuyên: 2.781 lượt công dân.

- Lãnh đạo UBND Quận tiếp công dân định kỳ: 74 lượt công dân.

- Lãnh đạo UBND Quận tiếp công dân đột xuất: 0 lượt công dân.

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận gồm 04 buổi vào Chiều thứ 5 hàng tuần. Chủ tịch UBND quận đã phân công, ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND quận để tiếp công dân, giúp Chủ tịch UBND quận chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo thẩm quyền cũng như nhiệm vụ được Chủ tịch UBND quận phân công. Việc tiếp công dân được Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận nghiêm túc thực hiện theo đúng lịch.

Đối với việc tiếp công dân định kỳ, qua việc tiếp công dân thường xuyên và trường hợp công dân đề nghị gặp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận thì công chức tiếp công dân, Trưởng Ban tiếp công dân báo cáo lãnh đạo UBND quận xem xét quyết định. Trường hợp công dân đề nghị gặp lãnh đạo UBND quận tại buổi tiếp công dân định kỳ. Trưởng Ban tiếp công dân báo cáo lãnh đạo UBND quận.

Đối với việc tiếp công dân đột xuất, căn cứ quy định pháp luật, trong từng tình huống cụ thể, khi tiếp nhận thông tin trực tiếp từ công dân, qua báo cáo của Ban tiếp công dân về yêu cầu của công dân, nội dung, tính chất vụ việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận đã tổ chức tiếp công dân đột xuất để chỉ đạo, phân công cơ quan tham mưu, giải quyết theo quy định.

Đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng

Trong 03 năm 2020, 2021 và 2022, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận chủ yếu liên quan đến trật tự xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận đều được Quận uỷ, HĐND, UBND quận chỉ đạo sát sao, giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế tình hình khiếu kiện bức xúc, đông người. Đây là điều tất yếu do trong 03 năm này, đặc biệt là năm 2020, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn được đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố, trong đó có những dự án trọng điểm cấp Thành phố, để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án làm phát sinh rất nhiều đơn thư khiếu nại liên quan đến phương án giải phóng mặt bằng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong cùng một thời điểm; đồng thời phát sinh khiếu kiện của công dân về nguồn gốc đất, điều chỉnh diện tích cấp Giấy chứng nhận, trật tự xây dựng sau khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận do đó các ngành, các cấp từ quận đến phường luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo: tiếp nhận, thụ lý và thời hạn giải quyết, trả lời công dân; bảo đảm công khai trong việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; thực hiện đối thoại khi giải quyết khiếu nại; giữ bí mật thông tin và bảo vệ người tố cáo; việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, công khai quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền của quận. Nội dung các vấn đề khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của nhân dân cơ bản đã được xem xét, kiểm tra làm rõ giải quyết và trả lời cho công dân theo quy định.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn xảy ra tình trạng giải quyết khiếu nại vượt quá thời hạn luật định. Trong đó, có vụ việc đã được xem xét giải quyết nhiều lần, đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình nhưng người khiếu nại vẫn chưa chấp nhận kết quả giải quyết, đi khiếu kiện kéo dài. Đồng thời, việc tổ chức thi hành một số quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật mặc dù đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nghiêm túc nhưng một số đơn vị thực hiện hoặc phối hợp thực hiện vẫn còn hiện tượng thi hành chậm, thiếu quyết liệt./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra