Quận Ô Môn: Phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Thứ tư, 28/12/2022 15:48
(ThanhtraVietNam) - Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và của toàn xã hội.

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân

Thời gian qua, để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, UBND quận đã ban hành 32 văn bản chỉ đạo thực hiện.

Qua kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW, tình hình khiếu nại, tố cáo tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giảm 72% so với giai đoạn trước đó (2010-2015). Đồng thời, UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, như: Việc bố trí nơi tiếp công dân, trang thiết bị nội thất, nội quy, quy chế; việc mở sổ sách theo dõi tiếp công dân; việc phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Đối với công tác tiếp công dân: Chủ tịch UBND quận tổ chức tiếp công dân định kỳ 02 ngày/ 01 tháng vào ngày 01 và 15 hàng tháng; Chủ tịch UBND các phường tiếp công dân định kỳ vào thứ năm hàng tuần. Tất cả đều niêm yết công khai lịch tiếp công dân. Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham mưu giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định và thời hạn luật định.

Ngoài ra, để tăng cường công tác lãnh đạo của UBND quận đối với việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ năm 2016 đến năm 2022, đã chỉ đạo thực hiện 06 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan, địa phương. Kết quả, chưa phát hiện vi phạm đối với công tác này.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 3 năm từ (năm 2020-2022)

Trong 03 năm vừa qua (từ năm 2020-2022), việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của UBND quận Ô Môn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, việc tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, đột xuất theo quy định được các cơ quan, đơn vị thuộc quận và UBND phường thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đúng quy định. Kết quả trong 03 năm vừa qua, Quận đã tổ chức tiếp dân thường xuyên được 979 cuộc với 1.001 lượt người dân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận đã tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất được 1.170 cuộc và có 97 lượt người dân đến làm việc.

Trong 03 năm qua, UBND quận đã tiếp nhận 92 đơn khiếu nại; 38 đơn tố cáo. Qua kết quả xử lý, Quận đã thụ lý theo thẩm quyền đối với 12 đơn khiếu nại; 12 đơn tố cáo. Kết quả đã xem xét, giải quyết dứt điểm 12/12 đơn khiếu nại; 12/12 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả giải quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục và đúng quy định pháp luật.

Công tác quản lý, sử dụng đất tại địa phương trong những năm qua, được quận thực hiện hiệu quả, trong đó có một số nhiệm vụ cấp bách, đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Đồng thời, UBND quận Ô Môn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; triển khai thực hiện nhiều văn bản pháp luật về đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của thành phố Cần Thơ.

Công tác kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết các tranh chấp và khiếu kiện của người dân được thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý 42 trường hợp vi phạm về pháp luật đất đai. Công tác lập quy hoạch sử dụng đất sớm được thực hiện hằng năm đúng trình tự thủ tục quy định trước khi trình UBND thành phố phê duyệt, đây là cơ sở quan trọng cho công tác quản lý đất đai, nhất là đối với đất khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Mặt khác, công tác giao đất, cho thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất được triển khai thực hiện đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và giải phóng mặt bằng thực hiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bảo đảm trình tự, thủ tục, dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án trên địa bàn quận. Các chế độ, chính sách về giải phóng mặt bằng được UBND quận thực hiện tốt, cơ bản nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người bị thu hồi đất, hạn chế đơn thư khiếu nại, góp phần ổn định trật tự xã hội tại địa phương.

Hằng năm, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều hoàn thành chỉ tiêu đề ra; thống kê, kiểm kê đất đai thực hiện đúng tiến độ, đã thực hiện xong công tác đo đạc bản đồ địa chính trên toàn địa bàn quận, tạo tiền đề để số hóa và khoa học hóa công tác quản lý đất đai. Trong đó, công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn quận đạt 99,94%. Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc tổ chức kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; việc thống kê đất đai hàng năm được thực hiện đúng tiến độ đề ra; công tác đo đạc bản đồ địa chính chính quy (bản đồ 302) trên toàn địa bàn quận đã hoàn thành.  

Đối với công tác đầu tư, xây dựng và hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của quận phát triển. Tổng số các công trình, dự án thực hiện từ đầu năm 2020 cho đến nay là: 18 công trình, dự án với tổng diện tích đã thu hồi 123.179,215 (ha) với số dân bị ảnh hưởng 2.514 hộ dân, với số tiền đã chi là 211,45 tỷ đồng. Trong đó một số công tình, dự án trọng điểm như: Xây dựng và nâng cấp mở rộng đường Tỉnh 917, Đường Vành đai phía tây thành phố Cần Thơ (nối quốc Lộ 91 đến quốc Lộ 61C), Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 923…. Công tác giải phóng mặt bằng luôn đảm bảo thực hiện đúng quy định, hài hòa giữa lợi ích của người dân và nhà nước, kịp thời bàn giao mặt bằng để thi công các công trình, dự án, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong giai đoạn 2021-2025, toàn quận được bố trí tổng số vốn 911,5 tỷ đồng, phân bổ cho 127 công trình. Đến nay toàn quận đã triển khai thực hiện 80 công trình, trong đó hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 49 công trình, đang thực hiện 31 công trình. Tất cả công trình đảm bảo đầy đủ thủ tục, chất lượng và tiến độ thực hiện, các công trình thực hiện đúng tiến độ, chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo tỷ lệ giải ngân trung bình 3 năm trên 95%.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra