Quảng Nam:

Quan tâm hòa giải ở cơ sở, hạn chế đơn khiếu kiện vượt cấp

Thứ sáu, 23/09/2022 18:03
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, Quảng Nam là một trong các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc rà soát giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết đơn, quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần hạn chế đơn khiếu kiện phát sinh, vượt cấp cũng như đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; các tổ chức Thanh tra đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau; qua đó nhận thức pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và Nhân dân được nâng cao.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.2022 . Ảnh: https://baoquangnam.vn/

Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 100% Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành lịch tiếp công dân định kỳ ngay từ đầu năm 2022 và thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo đúng quy định. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ đã được thụ lý, tổ chức đối thoại với công dân, giải quyết cơ bản kịp thời, chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, về giải quyết khiếu nại, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã giải quyết 197/310 vụ khiếu nại lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 63,5%. Về giải quyết lần đầu có 20 vụ khiếu nại đúng, 97 vụ khiếu nại sai, 26 vụ khiếu nại đúng một phần. Về giải quyết lần hai, công nhận quyết định giải quyết lần đầu 28 vụ; hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu 04 vụ. Công dân rút đơn 22 vụ. 113 vụ việc (đang thẩm tra, xác minh, có báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và vụ việc mới phát sinh) được chuyển sang kỳ sau. Qua giải quyết đơn khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 23 cá nhân với 1.860 triệu đồng và 5.156 m2 đất ở. UBND tỉnh trả lại cho 01 cá nhân 15 triệu đồng; tại Núi Thành, khôi phục tiền cho 17 trường hợp với số tiền 1.027,443 triệu đồng và 5.042 m2 đất ở.

Đối với thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra, rà soát, đến nay, tỉnh Quảng Nam không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Về giải quyết tố cáo, các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đã giải quyết 18/25 vụ thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 72%. Trong đó xác định không có vụ nào công dân tố cáo đúng, có 16 vụ tố cáo sai, 02 vụ tố cáo có đúng có sai, còn lại 7 vụ tố cáo chuyển sang kỳ sau.

Riêng thanh tra tỉnh tiếp nhận, xử lý 186 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và thụ lý giải quyết 01 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền. Tiến hành thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết 19/19 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao (khiếu nại 18 vụ; tố cáo 01 vụ); bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh xử lý, trả lời một số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quảng Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại cấp xã thực hiện chưa đảm bảo quy định. Công tác phân loại, xử lý đơn thư còn hạn chế. Một vài vụ việc khiếu nại chậm giải quyết, thời gian giải quyết còn kéo dài, chưa đảm bảo quy định của pháp luật. Chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa kịp thời, chuẩn xác về số liệu.

Nguyên nhân của tình trạng giải quyết đơn thư kéo dài thời gian là do nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành. Bên cạnh đó, cấp xã không có cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo nên dẫn đến việc tham mưu trong công tác này còn hạn chế - đây cũng là nguyên nhân dẫn đến công tác tổng hợp báo cáo số liệu, tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở cấp huyện gặp nhiều khó khăn. Thêm nữa, lãnh đạo một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức trong công tác cung cấp thông tin, báo cáo hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Để khắc phục những khó khăn còn tồn tại nói trên, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Nam tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chương trình công tác phối hợp với các ngành về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban hành quy định về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tốt công tác phối hợp tiếp công dân tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân, tham mưu thực hiện đúng chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước theo quy định. Thụ lý, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại với người dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, không để xảy ra khiếu kiện nhiều người, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp và không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. Tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định; đồng thời, tìm tòi, phát huy cách làm mới để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hoàn thành Đề án nâng cấp Phần mềm tiếp công dân, quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; kịp thời tập huấn, chuyển giao và chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện thực hiện, đồng bộ, có hiệu quả phần mềm này trên toàn tỉnh; đồng thời, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Thanh tra thực hiện nghiêm túc 5 điều kỷ luật của ngành, Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra