Quảng Bình chủ động giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 21/12/2022 18:53
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2022, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên quan tâm, tăng cường chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiều giải pháp đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA) của công dân. Khi phát sinh những nội dung đông người, UBND tỉnh đã cử các Đoàn công tác về cơ sở tổ chức đối thoại với công dân, tiếp xúc cử tri, kiểm tra đôn đốc việc giải quyết, xác minh nội dung kiến nghị, khiếu nại nhằm sớm ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại cơ sở.

Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC không ngừng được củng cố, tăng cường

Năm 2022, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động nắm tình hình KNTC, KNPA của công dân, phát huy trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, những vụ việc tồn đọng, kéo dài. UBND tỉnh cũng đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc và tham mưu xử lý kịp thời những nội dung KNTC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 2.021 lượt công dân, tăng 1.270 lượt so với cùng kỳ năm 2021 (2.021/751 lượt). Trong đó, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 12/12 phiên với 166 lượt tiếp/281 lượt công dân/168 vụ việc; tiếp thường xuyên của Ban Tiếp công dân tỉnh 49 lượt tiếp/79 lượt công dân/49 vụ việc; Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 1.806 lượt. Qua tổng hợp, có 05 lượt đoàn đông người, giảm 15 lượt đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2021.

Nội dung tiếp công dân, đơn KNTC, KNPA liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; việc không thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên, cố tình bao che cho cấp dưới; kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách; thuyên chuyển công tác đối với giáo viên…

Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành. Các nội dung công dân trình bày được Hội đồng tiếp công dân xem xét, kết luận cụ thể và chỉ đạo giải quyết đúng quy định.

leftcenterrightdel
Phiên tiếp dân, đối thoại với dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tháng 12/2022. (Ảnh: quangbinh.gov.vn) 

Về tiếp nhận đơn thư, năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận 202 đơn khiếu nại, so với cùng kỳ tăng 41 đơn (202/161 đơn). Qua xử lý, phân loại có 69 đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết. Các cơ quan hành chính đã giải quyết được 56/69 đơn, đạt tỷ lệ 79,71%. Đồng thời, tiếp nhận 207 đơn tố cáo, so với cùng kỳ giảm 71 đơn (207/278 đơn). Qua xử lý, phân loại có 35 đơn tố cáo đủ điều kiện thụ lý, giải quyết. Các cơ quan hành chính đã giải quyết được 26/35 đơn, đạt 76,47%.

Riêng kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ cho thấy, đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không còn tồn đọng vụ việc đông người, phức tạp. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số trường hợp đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại các phiên tiếp công dân định kỳ nhưng các cơ quan liên quan giải quyết chưa dứt điểm, công dân tiếp tục gửi đơn và đến tiếp nhiều lần tại Trụ sở.

Có thể thấy, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong năm 2022 không ngừng được củng cố, tăng cường. Trong đó, Thanh tra tỉnh đóng vai trò quan trọng thông qua việc nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Bí thư Tỉnh uỷ, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh. Mặt khác, hướng dẫn thanh tra cấp huyện, thanh tra các sở, ngành tích cực triển khai thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về KNTC; phối hợp với các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết KNTC; tổ chức tiếp công dân; tập trung rà soát và phối hợp để giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Sự phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp huyện, giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Qua phối hợp đã tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết, kết quả giải quyết có lý, có tình và có thuyết phục hơn. Nhận thức trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về công tác giải quyết KNTC ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Bình nhận định, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc xử lý, giải quyết đơn KNTC của một số đơn vị cơ sở còn chậm; một số đơn KNTC có nội dung phức tạp nhưng chậm được xem xét, giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, dẫn đến tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ở các xã, phường, thị trấn còn nhiều hạn chế…

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt một số giải pháp

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA của công dân, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Bình xác định nhiệm vụ năm 2023 là tiếp tục chủ động, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc KNTC, đặc biệt là các vụ việc đông người, gay gắt, phức tạp. Đồng thời, theo dõi, nắm chắc tình hình để giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các Nghị định hướng dẫn thi hành; các văn bản, chỉ thị, công văn của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp phát sinh.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là quy định về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; về giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường; quy định về giải quyết tranh chấp đất đai... Những địa phương khi triển khai các dự án đầu tư phải thu hồi đất, cần dự báo tình hình phát sinh khiếu kiện có thể xảy ra; tuân thủ quy trình công khai các chế độ, chính sách liên quan và có phương án thích hợp tổ chức tiếp công dân để giải thích kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022. (Ảnh: quangbinh.gov.vn)

Ba là, thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp phải nghiêm túc tiếp công dân theo đúng quy định, gắn việc tiếp công dân với giải quyết KNTC. Trong quá trình giải quyết KNTC cần tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân nhằm tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh KNTC gắn với làm tốt việc thu thập chứng cứ, tài liệu làm căn cứ cho việc giải quyết KNTC.

Bốn là, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình về KNTC để chủ động kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý giải quyết những vụ việc phức tạp, những đối tượng xấu gây rối an ninh trật tự.

Năm là, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận xử lý về tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sáu là, tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn KNTC cho lãnh đạo UBND cấp huyện, xã và cán bộ tham mưu tiếp công dân, xử lý đơn, thư KNTC của các cấp, các ngành và địa phương, nhất là cấp xã.

Bẩy là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; các cơ quan truyền thông tăng thời lượng chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Tám là, tiếp tục thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra