Rà soát, đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Thứ năm, 23/03/2023 14:07
(ThanhtraVietNam) - Trong quý I năm 2023, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt, đã rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài... góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kon Tum: Tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp

Đã giải quyết 80,83% số đơn thuộc thẩm quyền

Trong quý I năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tiếp 102 lượt/103 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, tiếp nhận 395 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (gồm 20 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo và 366 đơn kiến nghị, phản ánh). Trong đó, có 193/395 đơn thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành, chiếm tỷ lệ 48,86% tổng số đơn nhận được. Kết quả, đã giải quyết 156/193 đơn, chiếm tỷ lệ 80,83%, gồm 10 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 145 đơn kiến nghị, phản ánh. Số đơn đang giải quyết là 37/193 đơn.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, nguyên nhân của tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh là do các quy định pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính, đất đai... còn nhiều vướng mắc, bất cập nên trong quá trình thực hiện có nhiều sai sót dẫn đến công dân có đơn khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Thực tiễn công tác quản lý nhà nước về đất đai qua nhiều thời kỳ bộc lộ nhiều khuyết điểm, vi phạm và buông lỏng trong công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền, nhất là ở cấp cơ sở, khi phát sinh khiếu kiện của người dân thì việc kiểm tra, rà soát, làm rõ sự việc gặp nhiều khó khăn do việc lưu trữ tài liệu, thông tin địa chính không đảm bảo quy định.

Mặt khác, nhận thức của người dân về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nói riêng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung còn nhiều hạn chế. Một số trường hợp người dân mặc dù hiểu rõ các quy định của pháp luật, song cố tình không chấp hành quyết định đã giải quyết đúng pháp luật nên tiếp tục khiếu kiện.

Một số trường hợp không bị xâm phạm về quyền, lợi ích trực tiếp nhưng bị kẻ xấu kích động, xúi giục, lôi kéo nên phát đơn khiếu nại, tố cáo không đúng quy định hoặc không chấp hành kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền, mặc dù việc giải quyết đã thấu tình, đạt lý. Một số vụ việc người dân khiếu kiện đông người, phức tạp đã được UBND tỉnh tập trung giải quyết trên cơ sở pháp luật và thực tiễn địa phương, tuy nhiên công dân vẫn tiếp tục khiếu nại.

Bên cạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh quan tâm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước.

Các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố có phương án lựa chọn và bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao. Mặt khác, có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác này.

leftcenterrightdel
Một buổi đối thoại của UBND thành phố Kon Tum với công dân trong năm 2022. (Ảnh minh họa, nguồn: kontumcity.kontum.gov.vn) 

Đã rà soát, giải quyết 9 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo triển khai rà soát, lập danh sách 09 vụ việc.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập các Tổ công tác cấp tỉnh; xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát 09 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tại Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 (01 vụ việc trên địa bàn thành phố Kon Tum và 01 vụ việc trên địa bàn huyện Đăk Hà) và Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 30/4/2019 (gồm 03 vụ việc trên địa bàn thành phố Kon Tum; 03 vụ việc trên địa bàn huyện Ngọc Hồi và 01 vụ việc trên địa bàn huyện Sa Thầy).

Đối với 02 vụ việc tại Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 22/4/2019, qua kết quả phúc tra, rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan trao đổi, thống nhất phương án giải quyết. Trên cơ sở phương án giải quyết cấp tỉnh đã thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tiến hành đối thoại với công dân và tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Các vụ việc này đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 124/VPCP-V.I ngày 16/01/2020 và Văn bản số 300/VPCP-V.I ngày 07/02/2020 của Văn phòng Chính phủ. Cụ thể, giao Thanh tra Chính phủ xem xét kết quả kiểm tra, rà soát của UBND tỉnh Kon Tum; đồng thời, làm việc với UBND tỉnh Kon Tum, để thống nhất phương án giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Nguyễn Trường Danh, của ông Lê Tấn Sỹ theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/7/2020, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có văn bản cử Tổ công tác phối hợp kiểm tra, rà soát khiếu nại tại tỉnh Kon Tum. Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh Kon Tum nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2360/VPCP-V.I về việc kiểm tra, rà soát khiếu nại của ông Nguyễn Trường Danh và ông Lê Tấn Sỹ. Theo đó, UBND tỉnh có Văn bản số 544/UBND-TD ngày 01/8/2022 về kiểm tra, rà soát khiếu nại của ông Nguyễn Trường Danh và ông Lê Tấn Sỹ gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, 02 vụ việc nêu trên đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với với 07 vụ việc theo Quyết định số 407/QĐ-UBND, Tổ công tác của UBND tỉnh Kon Tum đã thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết các vụ việc trước đây; tiến hành làm việc với chính quyền các địa phương. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và rà soát, Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan; mời đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh để nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát; trao đổi và thống nhất phương án giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Đến hết quý I/2023, các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tiến hành đối thoại với công dân theo trình tự các bước kiểm tra, rà soát và đã có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, phương án giải quyết gửi Thanh tra Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy. Các vụ việc đều đã có thông báo công khai kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại UBND cấp xã nơi người khiếu nại, tố cáo cư trú; đồng thời, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kon Tum và công khai trên các phương tiện truyền thông khác.

Có thể khẳng định, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài... góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra