Sơn La: Tăng cường công tác đối thoại của người đứng đầu với công chức, viên chức, lao động, đảng viên và Nhân dân

Thứ năm, 21/12/2023 09:04
(ThanhtraVietNam) - Triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối thoại của người đứng đầu với công chức, viên chức, lao động, đảng viên và Nhân dân, công tác tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác đối thoại năm 2024 được Văn phòng UBND tỉnh Sơn La xác định.

Thể hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Về công tác lãnh đạo, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-VPUB ngày 04/01/2023 về thực hiện công tác đối thoại năm 2023 và Kế hoạch số 38/KH-VPUB ngày 12/4/2023 về việc tổ chức thực hiện đối thoại trực tiếp người đứng đầu cơ quan Văn phòng UBND tỉnh với Nhân dân năm 2023 nhằm tăng cường và củng cố mối quan hệ dân chủ, mật thiết của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thông tin các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; của cấp ủy, cơ quan, góp phần củng cố, tăng cường dân chủ để thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong cơ quan, xã hội và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài. Qua đó, thể hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan; trách nhiệm của người đứng đầu với công dân.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện, Văn phòng đã quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động Quy chế số 03- QC/ĐUVP ngày 23/4/2022 của Đảng ủy Văn phòng tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; Quyết định số 08-QĐ/ĐUVP ngày 18/12/2020 của Đảng ủy Văn phòng thành lập tổ tham mưu, phục vụ tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; Thông báo số 05-TB/ĐUVP ngày 09/3/2021 của Đảng ủy Văn phòng về Nội quy tiếp công dân; Kế hoạch số 38-KH/VPUB ngày 12/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La về tổ chức thực hiện đối thoại trực tiếp người đứng đầu cơ quan Văn phòng UBND tỉnh với Nhân dân năm 2023...

Mặt khác, chỉ đạo Trung tâm Thông tin đăng tải Kế hoạch số 01/KH-VPUB ngày 04/01/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện công tác đối thoại năm 2023; Thông báo số 26-TB/ĐUVP ngày 05/01/2023 của Đảng ủy Văn phòng về Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy Văn phòng năm 2023; Kế hoạch số 38-KH/VPUB ngày 12/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La về tổ chức thực hiện đối thoại trực tiếp người đứng đầu cơ quan Văn phòng UBND tỉnh với Nhân dân năm 2023 lên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử Văn phòng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: dulichtaybac.vn)

Lắng nghe các ý kiến phản ánh về các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng, kéo dài của Nhân dân

Trong đối thoại với công chức, viên chức, người lao động cơ quan, nội dung đối thoại với đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, Chánh Văn phòng tại các cuộc họp giao ban Văn phòng hàng tuần, tháng, phiên họp Đảng ủy hàng tháng; các hội nghị quán triệt các văn bản của cấp trên. Qua đó, trực tiếp giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết những ý kiến kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Trong đối thoại với Nhân dân, lắng nghe các ý kiến phản ánh về các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng, kéo dài của Nhân dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; các vấn đề về tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của công chức, viên chức, lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục, công tác hành chính của Văn phòng, trong tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, xử lý, giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Mặt khác, thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Văn phòng đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-VPUB ngày 31/3/2020 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Văn phòng UBND tỉnh, chỉ đạo công tác cung cấp thông tin cho công dân đảm bảo đúng quy định góp phần thực hiện tốt đối thoại và cung cấp thông tin cho công dân.

Hạn chế phát sinh vướng mắc

Trong năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai nghiêm túc Quy định số 429-QĐi/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân; Hướng dẫn số 09-HD/BDVTU ngày 20/7/2022 của Ban Dân vận hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định số 429-QĐ/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh ủy về việc quy định đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Nhân dân...

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đối thoại năm 2024 theo kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, hướng dẫn của Sở Nội vụ để triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối thoại của người đứng đầu với công chức, viên chức, lao động, đảng viên và Nhân dân, công tác tiếp công dân.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện đầy đủ, đúng nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn, định mức các chế độ, chính sách, trả tiền lương, tiền công đúng quy định cho công chức, viên chức, lao động; thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, quy trình. Giải quyết công việc nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật để hạn chế phát sinh các vướng mắc, hạn chế, thiếu sót, từ đó công chức, viên chức, lao động yên tâm công tác không phát sinh yêu cầu phải đối thoại.

Mặt khác, các phòng, ban phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu tổ chức hiệu quả các Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân; đảm bảo các điều kiện và chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu tốt công tác tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh theo chương trình công tác năm 2023 và yêu cầu của lãnh đạo tỉnh./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra