Hà Giang:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 09/06/2022 13:51
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Hà Giang mới ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TƯ ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 18-CT/TƯ ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác giải quyết KNTC; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết KNTC; nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: Lan Phương 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tiếp tục tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và tham mưu xử lý nghiêm, đúng pháp luật những cơ quan, đơn vị, cá nhân có vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường công tác phối họp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực và chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh.

Đồng thời, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc; gắn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC với công tác cải cách hành chính, tạo cơ chế chỉ đạo, điều hành công khai, dân chủ và hiệu quả nhằm phát huy cao nhất năng lực của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra