Quảng Ngãi:

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 28/02/2023 14:28
(ThanhtraVietNam) – Từ những kết quả tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có những yêu cầu cụ thể đối với các mặt công tác nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác này đối với các cơ quan đơn vị có liên quan.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được nâng lên, tỷ lệ giải quyết đơn thư vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, các cơ quan hành chính trong tỉnh Quảng Ngãi tiếp 4.898 lượt/5.493 người/4.936 vụ việc, trong đó có 19 lượt đoàn đông người của 12 vụ việc phát sinh đến nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành. Ngoài ra, phát sinh 03 vụ việc đông người phát sinh gây cản trở hoạt động của các doanh nghiệp, tranh chấp đất đai với các Công ty lâm nghiệp. Qua tiếp công dân, cơ quan hành chính các cấp đều đã ban hành văn bản thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo giải quyết, giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng xem xét giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, các cơ quan hành chính trong tinh tiếp nhận 8.263 đơn và đã xử lý 8.163 đơn; trong đó, có 6.998 đơn/6.157 vụ việc đủ điều kiện xử lý (gồm: 500 đơn khiểu nại, 258 đơn tố cáo, 6.240 đơn kiến nghị, phản ánh), đã được: chuyên đến cơ quan có thẩm quyền 1.953 đơn, đôn đốc cấp dưới giải quyết 115 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 439 đơn, thụ lý và giải quyết đối với 4.491 đơn thuộc thẩm quyền; còn 1.265 đơn không đủ điều kiện xử lý đã lưu đơn (do trùng lắp, không rõ địa chi, mao danh, nặc danh...).

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhận thấy vẫn còn một số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; không thực hiện đầy đủ, nghiêm túc lịch tiếp công dân đã được công bố, tình trạng ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới tiếp công dân vẫn còn xảy ra; chưa có giải pháp hữu hiệu để gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác theo dõi, đôn đốc sau tiếp công dân, xử lý đơn vẫn là khâu yếu; công tác dự báo, nắm tình hình, nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người, phức tạp chưa kịp thời, thiếu chủ động.

Nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ. Gắn công tác tiếp công dân thường xuyên với công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật. Chú trọng giải quyết trực tiếp đơn của công dân thông qua công tác tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở. Chú trọng việc phân loại, xử lý đơn đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ, chính xác, không để ảnh hưởng thời hạn giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, tránh trường hợp do phân loại đơn không đúng dẫn đến thụ lý, giải quyết vụ việc không đúng thẩm quyền. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn. Quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn do các cơ quan chuyển đến, thông báo kết quả hoặc tiến độ giải quyết cho các cơ quan chuyển đơn biết; đặc biệt theo dõi các vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp báo cáo về cho UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
Quảng Ngãi tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

Về Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính quan tâm thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và đảm bảo nội dung trong các quyết định, kết luận vụ việc; chú trọng tổ chức đối thoại khi giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, kết hợp với việc giải thích, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật để người khiếu nại tôn trọng, chấp hành kết quả giải quyết của người có thẩm quyền. Hạn chế thấp nhất xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài, không được xử lý, giải quyết gây bức xúc cho người dân dẫn đến phát sinh vượt cấp hoặc tố cáo người giải quyết; đảm bảo đạt tỷ lệ từ 85% trở lên đối với các vụ việc mới phát sinh.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cấp dưới giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kịp thời phát hiện sai sót, vi phạm để khắc phục ngay, hạn chế tối đa quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật thi hành còn sai sót dẫn đến khi cấp trên kiểm tra lại mới phát hiện, yêu cầu sửa chữa hoặc hủy bỏ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, xem đây là một biện pháp để phát hiện kịp thời những thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ việc để áp dụng biện pháp xử lý, khắc phục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Đối với việc thực hiện các quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật, cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận và quyết định xử lý tố cáo, bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cấp mình, ngành mình, tránh tình trạng để công dân bức xúc phát sinh tố cáo người có thẩm quyền. Chú trọng các vụ khiếu nại đã các quyết định giải quyết nhưng công dân tiếp tục khởi kiện ra Tòa án bị hủy quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại.

Thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại địa phương. Báo cáo kết quả tham mưu, chỉ đạo xử lý, giải quyết từng vụ việc cụ thể cho UBND tỉnh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật, xử lý, theo dõi đơn. Cần đánh giá đúng thực trạng việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu nhằm đề xuất giải pháp, kiến nghị để đảm bảo nâng cao chất lượng sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp người có thẩm quyền có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết đơn thư; kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý nghiêm minh những cán bộ có sai phạm.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an địa phương nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp biện pháp xử lý những tình huống đông người, phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự, không thể bị động, bất ngờ.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo xem xét trách nhiệm cán bộ, công chức thuộc thuộc quyền quản lý không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư để xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài ở địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở; vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật, chấp hành những quyết định đã được giải quyết đầy đủ theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh./.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra