Cao Bằng:

Tập trung thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Thứ tư, 18/05/2022 14:51
(ThanhtraVietnam) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh Cao Bằng đã đề ra trong quý II năm 2022 để hoàn thành tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Qua đó, giải quyết dứt điểm các vụ việc, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

3 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đối với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Các cấp, ngành, đơn vị địa phương thường xuyên có sự trao đổi, thống nhất các nội dung, chủ động phối hợp trong quá trình giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân; ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong tiếp công dân, chỉ đạo, điều hành giải quyết KNTC được nâng lên; công tác đối thoại, vận động, thuyết phục công dân được chú trọng, thực hiện tốt; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC tiếp tục được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt.

Kết quả, tình hình đơn thư KNTC và kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh trong quý I có chiều hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước (khiếu nại tăng 30,7 % so với cùng kỳ; tố cáo giảm 50% so với cùng kỳ). Các cấp, các ngành, huyện, thành phố, UBND xã trong tỉnh đã tiếp 470 lượt/486 người. Trong đó: Tiếp công dân định kì và đột xuất của lãnh đạo 66 lượt/78 người; Ban tiếp công dân UBND tỉnh tiếp thường xuyên 05 lượt/05 người. Số đoàn đông người được tiếp  01 đoàn/4 người. Tổng số đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh đã nhận được là 480 đơn, kỳ trước chuyển sang 81 và đã xử lý 479/480 đơn.

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Lê Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tháng 12/2021. Ảnh: TH 

Tuy nhiên, tình hình KNTC còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; vẫn còn hiện tượng công dân gửi đơn thư cùng nội dung đến nhiều cơ quan không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tiếp tục gửi đơn thư vượt cấp. Việc giải quyết vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài theo kế hoạch 363/KHTTCP đã được tích cực tập trung chỉ đạo nhưng do tính chất phức tạp nên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện đảm bảo việc tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân chấp hành chính sách, pháp luật ở địa phương chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC nói riêng để nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhất là ở các đơn vị, địa phương thực hiện các dự án liên quan đến việc thu hồi đất bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ theo quy định, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị, địa phương, tạo sự thống nhất giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp. Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết KNTC nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải, dân vận ở cơ sở, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/03/2019 của Thanh tra Chính phủ để giải quyết dứt điểm các vụ việc, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Kiên quyết trong việc xem xét xử lý nghiêm cán bộ, công chức có vi phạm; có phương án đào tạo, nâng cao trình độ và bố trí sắp xếp, luân chuyển cán bộ, công chức ở các lĩnh vực, vị trí nhạy cảm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1617/UBND-TH ngày 16/5/2019 về việc tăng cường thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực; tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực có nhiều KNTC đảm bảo phù hợp.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra