Tuyên Quang:

Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối với các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ

Thứ hai, 06/06/2022 14:50
(ThanhtraVietNam) - Thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân…

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tại tỉnh Tuyên Quang, cấp ủy, chính quyền luôn xác định công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Do đó, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, triển khai, đôn đốc các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TCD, giải quyết KNTC, trong đó có Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Để thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TCD, KNTC đến cán bộ, công chức, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân các dân tộc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động phát sóng tin, bài phóng sự, hình ảnh tuyên truyền về công tác TCD, giải quyết KNTC, qua đó nâng cao nhận thức, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác TCD, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh; ngành Thanh tra tăng cường các cuộc thanh tra trách nhiệm tại các đơn vị trên địa bàn, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC.

Bên cạnh việc UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành và ban hành theo thẩm quyền 2 văn bản quy phạm pháp luật, 1 Chỉ thị, 1 văn bản phối hợp và nhiều văn bản chỉ đạo công tác TCD, giải quyết KNTC; đồng thời, tổ chức hoàn thiện chính sách pháp luật tại các lĩnh vực có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như đất đai, tài nguyên, lao động, an sinh xã hội... thì Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong công tác TCD, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Qua đó đã nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở. Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh và tham mưu giải quyết; đồng thời tổ chức nghe trực tiếp và cho ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của các cơ quan tham mưu.

Tỉnh Tuyên Quang đánh giá, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghiêm quy định TCD định kỳ và đột xuất, đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức TCD theo đúng quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát và giao trách nhiệm giải quyết các vụ việc đơn thư và các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; trong quá trình giải quyết, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần chú trọng TCD tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân. Việc giải quyết đơn thư và đối thoại với người dân cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì tiếp công dân. Ảnh: Việt Hòa

Tăng cường việc giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành

Cùng với đó, các điều kiện đảm bảo cho công tác TCD, giải quyết KNTC được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trụ sở TCD, địa điểm TCD được bố trí khang trang, thuận tiện, đảm bảo các điều kiện cần thiết. Các thủ tục hành chính về TCD, giải quyết KNTC được công bố kịp thời và công khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh, Trang thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đề xuất của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện phê duyệt thủ tục hành chính về lĩnh vực TCD, giải quyết KNTC mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Chỉ đạo các cấp, các ngành bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC có trình độ, năng lực, chuyên môn, phẩm chất tốt, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật; đảm bảo chế độ chính sách đối với công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn theo đúng quy định.

Mới đây, để thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC để hoàn thiện hệ sinh thái bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ kết nối, khai thác, chia sẽ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC.

Đến nay, Cơ sở dữ liệu đã được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị với các hình thức đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, Quy định 11-QĐi/TW cho thấy, trong năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức 569 kỳ TCD định kỳ và đột xuất với 990 người, trong đó Thủ trưởng tiếp 467 kỳ (chiếm 82%) với 861 người; uỷ quyền cấp phó tiếp 102 kỳ với 129 người. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tại các kỳ TCD, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, nắm bắt các vụ việc phát sinh; đối với các vụ việc phức tạp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có chủ trương, biện pháp chỉ đạo nhằm giải quyết dứt điểm KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Nhìn chung, tại các buổi TCD định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời hướng dẫn, giải thích, trả lời công dân theo đúng các quy định pháp luật. Các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp định kỳ, sau buổi tiếp có ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời giao cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giao Thanh tra tỉnh và các sở có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo đúng thời hạn./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra