Thanh tra Yên Bái thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 13/01/2023 14:58
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã được Thanh tra tỉnh Yên Bái quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tốt. Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xử lý 100% đơn thuộc thẩm quyền giải quyết.

Năm 2022, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.659 lượt công dân với tổng số 1.772 người được tiếp. Toàn tỉnh có 06 đoàn đông người (gồm 03 đoàn tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; 01 đoàn tại Sở Tài nguyên và Môi trường và 02 đoàn tại huyện Lục Yên). Riêng tại Thanh tra tỉnh đã tiếp 35 lượt công dân với 37 người đến thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, không phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, chuyển nội dung đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn chủ trì tiếp công dân định kỳ. Ảnh: Bùi Bình

Thanh tra tỉnh tiếp tục duy trì việc tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc; thực hiện thường trực tiếp công dân phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ nhất và Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh Yên Bái; phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục tiến hành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình tiếp công dân, xử lý đơn; tham mưu giải quyết kịp thời KNTC, KNPA của công dân, không để phát sinh tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp.

Trong năm qua, toàn tỉnh tiếp nhận 2.073 đơn KNTC, KNPA của công dân. Trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý là 1.843 đơn. Riêng Thanh tra tỉnh, trong kỳ báo cáo, đã tiếp nhận 60 đơn, trong đó có 28/60 đơn đủ điều kiện xử lý (06 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo, 15 đơn kiến nghị, phản ánh); trong đó có 01 đơn KNPA thuộc thẩm quyền, 27 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Thanh tra tỉnh đã xem xét, giải quyết, ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn, chuyển đơn, đôn đốc giải quyết đơn của công dân theo quy định. Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao tham mưu, xử lý 14 đơn của công dân, kết quả, đã tham mưu xử lý 14/14 đơn (đạt 100%).

Năm 2022, tổng số đơn KNTC thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước là 101 đơn với 101 vụ việc. Thanh tra tỉnh không phát sinh đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết. Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giải quyết 05 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả: đã tham mưu giải quyết 05/05 vụ (đạt 100%). Trong đó, có 03 vụ việc Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan làm tốt công tác dân vận chính quyền, tuyên truyền, giải thích cho công dân, qua đó công dân đã hiểu rõ và rút khiếu nại, giúp Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh tiết kiệm thời gian, trình tự, thủ tục trong giải quyết khiếu nại.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC tiếp tục được Thanh tra tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tốt. Việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp công dân, giải quyết KNTC được thực hiện thường xuyên, với mục tiêu không để phát sinh điểm nóng, tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp. Trên cơ sở kết quả giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh của HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 29/4/2022 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong năm đã thực hiện đăng tải 11 tin, bài thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, KNTC trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

Trong năm 2022, đã tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật gồm: (1) Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái; (2) Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã ban hành 152 văn bản để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, KNTC, trong đó 68 văn bản liên quan đến công tác quản lý, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn; 84 văn bản hướng dẫn, đôn đốc giải quyết, đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết KNTC, KNPA của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nhìn chung, tình hình tiếp công dân, KNTC trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, không phát sinh các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp. Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã tích cực phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiến hành đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đến nay đã quá hạn nhưng chưa được xem xét, giải quyết; thường xuyên quan tâm, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, không có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài. Kết quả xác minh, tham mưu phương án giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện tốt, tỷ lệ công dân rút khiếu nại thông qua đối thoại, giải thích, thuyết phục cao, từ đó nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các cấp, các ngành và công dân.

Tiến tới năm 2023, thanh tra tỉnh cũng đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, cụ thể:

Phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu xử lý đơn, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cùng với đó, chủ động nắm bắt thông tin, tình hình khiếu nại, tố cáo trong phạm vi toàn tỉnh để kịp thời, chủ động tham mưu phương án xử lý, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, góp phần giữ ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời nắm bắt được thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra