Thực hiện công tác tiếp công dân ở tỉnh Lâm Đồng, phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 06/06/2023 17:26
(ThanhtraVietNam) – Với mục đích tổ chức tiếp công dân có hiệu quả phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV và khi có yêu cầu đột xuất, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phân công những nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn bảo đảm công dân đều được tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó là kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp tập trung tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn Kỳ họp.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động phối hợp phòng ngừa, xử lý các tình huống phức tạp; phục vụ kịp thời trong việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc tiếp công dân phải được thực hiện tại nơi tiếp công dân; bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; đúng trình tự, thủ tục; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng; tôn trọng và tạo điều kiện cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; thực hiện nghiêm nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Qua tiếp công dân, kịp thời giải thích, hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật; thực hiện phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổng hợp tình hình, kết quả tiếp công dân, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

leftcenterrightdel
Thực hiện công tác tiếp công dân, phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV 

Đối với các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; chủ động kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền và các vụ việc được cấp có thẩm quyền giao; tổ chức đối thoại để giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo những trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp lên các cơ quan Trung ương.

Đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Đà Lạt, Bảo Lộc xây dựng Kế hoạch tiếp công dân của địa phương; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật. Qua tiếp công dân, kịp thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra “điểm nóng”.

Ngoài ra, cần nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; chủ động thành lập Tổ công tác để phối hợp, kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp phát sinh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo những trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp lên các cơ quan Trung ương.

Khi có công dân khiếu kiện tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đó phải có trách nhiệm cử cán bộ, công chức có thẩm quyền cùng Tổ công tác để phối hợp với Thường trực Tiếp công dân của Quốc hội, Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tiếp, giải thích, vận động công dân về địa phương, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Công an tỉnh chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, Công an các địa phương nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, có biện pháp phù hợp phối hợp giải quyết tốt việc công dân tập trung khiếu nại, tố cáo vượt cấp; có phương án xử lý tình huống công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người, gây mất an ninh, trật tự.

Thanh tra tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra