Thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 17/05/2023 10:53
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị, địa phương cho thấy vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tập trung cao cho công tác tiếp công dân, số ngày tiếp công dân của một số đơn vị chưa bảo đảm đầy đủ số ngày theo quy định của Luật Tiếp công dân; chưa báo cáo đầy đủ, kịp thời về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chưa thực hiện đầy đủ quy trình trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong công tác giải quyết khiếu nại phân công cán bộ, công chức, viên chức tham gia đối thoại không đúng thành phần; một số vụ việc giải quyết còn chậm; chất lượng chưa cao, dẫn đến tình trạng công dân tiếp tục phát sinh khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan, đơn vị cao hơn; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tích cực, phối hợp kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành văn bản số 3482/UBND-NC ngày 16/5/2023 về việc thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tiếp công dân năm 2013, Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2018, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời, chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 357/TB-VPCP ngày 03 tháng 11 năm 2016 về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định của pháp luật; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 890/UBND-NC ngày 15/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp ngay tại địa phương, cơ sở; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, vụ việc khiếu nại tập trung đông người trên địa bàn quản lý, các vụ việc gây tác động tiêu cực tới dư luận, để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau để kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết vụ việc.

Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước, thông báo tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người để có phương án giải quyết. Phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau để nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, kiến nghị kịp thời với cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác rà soát, nắm chặt diễn biến tình hình khiếu kiện ở địa phương, thông báo kịp thời để Ban Tiếp công dân tỉnh chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch tiếp công dân và đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; đồng thời theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động báo cáo, đề xuất các giải pháp ngăn chặn, xử lý các vụ khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành quyết định, kết luận giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chấm dứt khiếu kiện. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những hạn chế, thiếu sót của đơn vị, địa bàn mình quản lý về công tác tiếp công dân định kỳ, thường xuyên không đúng theo quy định, kết quả thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm, không đúng các quy định của pháp luật về tiếp công dân tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan rà soát, đôn đốc các cấp, các ngành của tỉnh về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng hợp báo cáo và đề xuất kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng quy định.

Yến Ngọc
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra