Kon Tum:

Tích cực, chủ động trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ sáu, 11/11/2022 14:45
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022 (từ 15/12/2021 đến 20/10/2022), UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Đặc biệt, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài... góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính qua công tác giải quyết KNTC.

Đã giải quyết 95,44% vụ việc thuộc thẩm quyền

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành 08 văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân. Nội dung chủ yếu chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tổ chức công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV; thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị thực hiện bằng cách lồng ghép qua các cuộc họp giao ban hằng tuần và qua hoạt động tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị mình. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân về các quy định pháp luật KNTC nói riêng, các văn bản quy phạm pháp luật nói chung. Từ đó ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân ngày càng được nâng cao, đơn thư khiếu nại vượt cấp trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể, tình trạng vi phạm các quy định pháp luật KNTC cũng giảm rõ rệt.

Trong kỳ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 130 đơn KNTC của công dân, giảm 82 đơn so với cùng kỳ năm 2021 (gồm 70 đơn KN, 60 đơn TC). Nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; tố cáo các hành vi hành chính của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 290 lượt/382 người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA). Qua kết quả tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 141 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 137 lượt; ban hành công văn về xử lý nội dung của công dân trình bày 12 lượt.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 1.506 đơn KNTC, KNPA của công dân (tiếp nhận trong kỳ 1.502 đơn, kỳ trước chuyển sang 4 đơn), giảm 19 đơn so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng số đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã được giải quyết là 795/833 đơn, chiếm tỷ lệ 95,44%, gồm: 30 đơn KN, 05 đơnTC, 760 đơn KNPA. Số đơn đang giải quyết là 38/833 đơn (6 đơn KN, 32 đơn KNPA).

Ngoài ra, cũng trong năm 2022, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã kết thúc 15 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC tại 16 đơn vị. Kết thúc các cuộc thanh tra phát hiện có 10/16 đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, KNTC, như: Chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định; chưa niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân; sổ tiếp công dân không ghi chép đầy đủ...

Qua thanh tra đã kịp thời nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân. Đến nay, các đơn vị có vi phạm đã khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo các kiến nghị tại kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
Ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022. (Ảnh: tuyengiaokontum.gov.vn) 

Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết tại một số địa phương còn nhiều

Có thể thấy, trong năm 2022, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền, nghĩa vụ KNTC theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật về KNTC được quan tâm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước.

Các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố có phương án lựa chọn và bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC đảm bảo trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác này.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước nói chung, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân nói riêng chưa đi vào chiều sâu, nhất là ở cơ sở.

Đáng nói, số lượng đơn thuộc thẩm quyền giải quyết tại một số địa phương còn nhiều, nhất là tại các địa bàn có nhiều dự án. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư KNTC của công dân tại một số đơn vị, địa phương còn hạn chế về trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

Mặt khác, nhận thức của người dân về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nói riêng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung còn nhiều hạn chế. Một số trường hợp người dân mặc dù hiểu rõ các quy định của pháp luật, song cố tình không chấp hành quyết định đã giải quyết đúng pháp luật nên tiếp tục khiếu kiện.

Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong năm 2023, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định.

Bên cạnh đó, chú trọng bố trí cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân. Đồng thời lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đảm bảo trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Thực hiện đầy đủ các chế độ cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC theo đúng quy định.

Nâng cao chất lượng công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC cho Nhân dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; tập trung tiến hành rà soát, thẩm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, không để kéo dài gây tác động xấu đến hiệu quả, hiệu lực về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thực hiện pháp luật về KNTC của công dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc chấp hành pháp luật về KNTC. Qua thanh tra, kiểm tra và giải quyết KNTC phải xác định rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi, ban hành quyết định trái pháp luật.

Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra