Quảng Ngãi:

Tiếp gần 2.360 lượt công dân và xử lý trên 3.800 đơn thư

Thứ tư, 22/06/2022 12:56
(ThanhtraVietNam) - Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ngãi, nửa đầu năm 2022 các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 2.353 lượt/2.565 người/2.243 vụ việc, đồng thời tiếp nhận 3.824 đơn.

Cụ thể, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 2.353 lượt/2.565 người/2.243 vụ việc , tăng 0,77% (2353/2335 lượt) so với 6 tháng đầu năm 2021; trong đó, có 07 lượt đoàn đông người của 05 vụ việc phát sinh đến nơi tiếp công dân của các cấp, các ngành. Ngoài ra, phát sinh 02 vụ việc đông người gây cản trở hoạt động của các doanh nghiệp.

UBND tỉnh nhận định trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu các cấp, các ngành tiếp tục được nâng lên nhưng vẫn còn tình trạng ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới tiếp công dân. Qua tiếp công dân, cơ quan hành chính các cấp đều đã ban hành văn bản thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo giải quyết, giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp nhận 3.824 đơn, tăng 2,05% (3824/3747 đơn) so với 6 tháng đầu năm 2021. Đã xử lý 3.796 đơn; trong đó, có 3.262 đơn đủ điều kiện xử lý (gồm: 233 đơn khiếu nại, 107 đơn tố cáo, 2.922 đơn kiến nghị, phản ánh), đã được: chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 790 đơn, đôn đốc cấp dưới giải quyết 96 đơn, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền đối với 189 đơn, thụ lý và giải quyết đối với 2.187 đơn các loại thuộc thẩm quyền; còn 534 đơn không đủ điều kiện xử lý đã lưu đơn (do trùng lắp, không rõ địa chỉ, mạo danh, nặc danh...). Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 150 vụ việc/200 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75%.

leftcenterrightdel
Trong 6 tháng đầu năm, Quảng Ngãi tiếp gần 2.360 lượt công dân và  xử lý trên 3.800 đơn thư

Về công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; các sở, ban ngành đã ban hành 18 văn bản; UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành 14 văn bản triển khai, chỉ đạo, đôn đốc đối với công tác khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi cấp mình, ngành mình.

UBND tỉnh đã thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Luật gia tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho Hội Luật gia cùng cấp tham gia tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, để cùng tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức và cá nhân, nhằm phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa phương

Chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục mua và cấp phát Báo Thanh tra đến Ban thanh tra nhân dân của 173/173 xã, phường, thị trấn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Ngãi tham dự và đưa tin đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ của tỉnh, kết quả giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo có tính chất điển hình đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và Nhân dân.

Về kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, các ngành trong tỉnh đã chỉ đạo tiến hành 09 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 12 cơ quan, đơn vị. Đã ban hành 03 kết luận, qua thanh tra cho thấy trách nhiệm của một số người đứng đầu cấp xã về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời ban hành Lịch tiếp công dân định kỳ ngay từ đầu năm, chưa chấp hành lịch tiếp công dân định kỳ, còn ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới; có nơi còn chưa thực hiện đúng quy định về việc phân công công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn; việc ghi chép cập nhật thông tin và sổ xử lý đơn thư chưa đầy đủ; công chức được giao nhiệm vụ xử lý đơn khai thác, phân loại nội dung đơn chưa chính xác; theo dõi, đôn đốc sau tiếp công dân chưa đầy đủ; việc giải quyết chế độ bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nơi còn chưa thực hiện đúng quy định... Qua thanh tra đã nhắc nhở, đôn đốc trách nhiệm, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm.

Về kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 80/KH-LHBND của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; kiện toàn Tổ giúp việc cho Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh được thành lập theo Quyết định số 571/QĐ- UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ công tác 571 đã lập kế hoạch kiểm tra, rà soát đối với 17 vụ việc đông người, phức tạp thuộc thẩm quyền của tỉnh, giải quyết đến nay cơ bản đã xong đối với 04 vụ việc; đang giải quyết 13 vụ việc, trong đó có 06 vụ việc đã có những tiến triển mới trong chỉ đạo xử lý và tổ chức thực hiện; còn 07 vụ việc đang rà soát. Các vụ việc đang kiểm tra, rà soát, lãnh đạo UBND tỉnh đều đã có văn bản chỉ đạo đường hướng xử lý bước đầu để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện

Ngoài ra, Tổ công tác 571 đã tổng hợp, gửi danh sách, đôn đốc giải quyết đối với 42 vụ việc thuộc phạm vi rà soát, giải quyết của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đã lập kế hoạch chi tiết đối với từng vụ việc; đến nay đã có kết quả giải quyết dứt điểm đối với 18 vụ việc; đang giải quyết 24 vụ việc, trong đó: đã thực hiện các biện pháp để xử lý cơ bản ổn định tình, đối với 06 vụ việc, tiếp tục kiểm tra, rà soát đối với 18 vụ việc còn lại.

H.T
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra