Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh:

Triển khai thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thứ sáu, 15/12/2023 13:55
(ThanhtraVietNam) - Trong năm qua, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo, ban hành quy chế giải quyết. Đặc biệt, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đã tổ chức quán triệt việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và các quy định pháp luật liên quan về công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết KNTC; bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đã thực hiện tốt việc nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi mình phụ trách. Đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và các cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi để bộ phận này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Nghiêm cấm việc lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong hoạt động của cơ quan, giải quyết tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hiệu quả đấu tranh PCTN, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; do đó Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tốt việc thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

leftcenterrightdel
 Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: skhdt.bacninh.gov.vn 

Trong năm, Sở đã ban hành các văn bản có liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị như: Thông báo số 55/TB-KHĐT ngày 08/12/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân năm 2023; Quyết định số 50/QĐ-KHĐT.TTr Ban hành Quy chế giải quyết đơn KNTC và đơn kiến nghị, phản ánh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh; Văn bản số:1620/KHĐT.Ttra ngày 11/7/2023 tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo thường xuyên đối với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những ý kiến đề xuất của đơn vị và phản ánh của công dân… để chấn chỉnh uốn nắn kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm. Giao bộ phận Thanh tra Sở chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện việc trao đổi, nắm thông tin, hồ sơ có liên quan, tham mưu cho lãnh đạo Sở xử lý, giải quyết có hiệu quả đơn thư; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân.

Tăng cường công tác phối hợp xác minh các vụ việc có liên quan đến lĩnh vực Sở quản lý và thống nhất phương án giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền. Lãnh đạo Sở đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo Luật tiếp công dân; trong năm Sở không có công dân, đoàn đông người đến KNTC vượt cấp. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đảm bảo; trong quá trình thực hiện không xảy ra vụ việc, nội dung liên quan đến công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong thời gian từ 26/12/2022 đến 30/11/2023, số đơn thư tiếp nhận là 32 đơn (tăng 10 đơn so với năm 2022). Cụ thể, 30 đơn kiến nghị, phản ánh; 02 đơn tố cáo. Trong đó, có 19 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; 11 đơn kiến nghị và 02 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền xử lý. Đối với các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã chủ động liên hệ, làm việc với các bên có liên quan để giải quyết vụ việc theo trình tự, thủ tục đúng quy định. Đối với các đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và được gửi đồng thời đến nhiều cơ quan khác; Sở đã chuyển đơn đồng thời hướng dẫn nguyên đơn liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong thời gian tới, Lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục quán triệt chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các Thông tư mới ban hành trong năm 2023 của Thanh tra Chính phủ; và các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Thực hiện tốt Nội quy, Quy chế tiếp công dân của Sở; duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời các đơn thư, vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; đảm bảo không để tình trạng đơn thư tồn đọng chưa giải quyết; không để phát sinh khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp thuộc lĩnh vực ngành do Sở quản lý.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KNTC; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về: Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; thường xuyên đôn đốc, nắm bắt thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn lĩnh vực quản lý; triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra