Bình Định:

Vận dụng linh hoạt, phù hợp các chính sách, pháp luật trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 18/06/2024 11:12
(ThanhtraVietNam) - Các cơ quan có trách nhiệm thuộc tỉnh Bình Định chủ động, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp, bị động; thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với công dân, vận dụng chính sách xã hội để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thanh tra trách nhiệm

Sáu tháng đầu năm 2024, các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, các ngành tỉnh Bình Định đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, công tác tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; các cấp, các ngành đã chú trọng theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp, bị động; thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với công dân, vận dụng linh hoạt, phù hợp các chính sách, pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được địa phương chỉ đạo thực hiện; đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên được bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện quy chế phối hợp với Mặt trận và đoàn thể các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện kịp thời. Công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Công tác hoà giải ở cơ sở được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần hoà giải thành nhiều vụ tranh chấp trong Nhân dân.

leftcenterrightdel
 Một vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tiếp dân định kỳ. Ảnh: binhdinh.gov.vn

Về kết quả tiếp công dân, trong kỳ, các cấp, các ngành đã tiếp 1.693 lượt/2.233 người đến Trụ sở tiếp công dân và các cơ quan nhà nước trình bày 1.562 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 14 lượt đoàn đông người/09 vụ việc với 96 người tham gia. So với cùng kỳ năm 2023, tiếp công dân tăng 132 lượt/167 người, số lượt đoàn đông người tăng 5 lượt, vụ việc đông người tăng 04 vụ.

Về xử lý đơn thư, các cấp, các ngành đã tiếp nhận, xử lý 2.472 đơn/2.442 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; gồm 637 đơn/622 vụ việc khiếu nại, 48 đơn/48 vụ việc tố cáo và 1.787 đơn/1.772 vụ việc kiến nghị, phản ánh. So với cùng kỳ năm 2023, tổng số đơn đã tiếp nhận, xử lý tăng 150 đơn.

Qua tiếp công dân, xử lý đơn thư các cấp, các ngành đã hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; giải thích, thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết đã có hiệu lực đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật; lưu đơn do trùng lắp nội dung, nặc danh hoặc nêu lại sự việc cũ đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật, đông thời chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài

Khẳng định vai trò quan trọng của lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, 6 tháng đầu năm 2024, cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp, các ngành tỉnh Bình Định đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến quán triệt, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và Kế hoạch số 633/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 10/4/2023, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, công dân tập trung tới các cơ quan Trung ương trước, trong và sau thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương khóa XIII, Quốc hội khóa XV và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước.

Các giải pháp trọng tâm được UBND tỉnh Bình Định thực hiện trong thời gian thới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra, kiểm tra cần có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, giải quyết chậm trễ, giải quyết không đúng quy định các vụ việc thuộc thẩm quyền, gây bức xúc cho công dân, làm phát sinh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, không để kéo dài.

Đáng chú ý, trong quá trình chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu cần quán triệt thực hiện tốt phương châm dân chủ đi đôi với kỷ cương pháp luật; có hình thức xử lý nghiêm đối với những phần tử quá khích, lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự công cộng, cản trở, chống đối, xúc phạm người thi hành công vụ. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tập trung vào các ngành, lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu kiện của công dân như công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng...
Hồng Đăng

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra