Xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân

Thứ năm, 29/02/2024 15:33
(ThanhtraVietNam) - Tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ; xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân là một trong số nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2024 được huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tập trung thực hiện.

Không để tình trạng cán bộ, công chức hách dịch, cửa quyền gây phiền hà cho Nhân dân

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ ban hành Chương trình công tác dân vận năm 2023. Lãnh đạo, chỉ đạo, phân công người đứng đầu cấp ủy các cấp trong huyện, cơ quan, tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn; kết quả tổ chức tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân tại cơ sở theo Quy định. Định kỳ giao ban, làm việc giữa thường trực cấp ủy với ban dân vận, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về tình hình Nhân dân và công tác dân vận.

Việc kiểm tra thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kịp thời. Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ của huyện tiến hành kiểm tra 04 ban chỉ đạo của xã. Uỷ ban Nhân dân huyện tiến hành kiểm tra được 08 xã về thực hiện công vụ, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân. Các đơn vị cơ sở đã chấp hành tốt và thực hiện nghiêm nội dung, hướng dẫn về việc kiểm tra, giám sát tại các đơn vị. Qua đó đã góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Không để tình trạng cán bộ, công chức hách dịch, cửa quyền gây phiền hà cho Nhân dân.

Ủy ban Nhân dân huyện thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân, bố trí địa điểm và trang thiết bị cần thiết phục vụ tiếp công dân, phân công người trực, tiếp công dân thường xuyên theo đúng quy định; đồng thời, ban hành các văn bản, kế hoạch về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Mặt khác, UBND huyện thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các nội dung, hình thức và thời gian công khai theo quy định của pháp luật về chủ trương chính sách, pháp luật, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; các lĩnh vực mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, các khoản thu, chi, mức phí, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bằng các hình thức công khai: Niêm yết tại cơ quan, đơn vị, bộ phận một cửa; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: phongtho.laichau.gov.vn) 

Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng mô hình điểm về “Dân vận khéo”

Đối với phong trào thi đua “dân vận khéo”, trong năm 2023, toàn huyện đăng ký được 125 mô hình ở tất cả các lĩnh vực, việc đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đảm bảo thiết thực, hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực công tác; duy trì, phát huy, nhân rộng nhũng mô hình điển hình đã được đánh giá, công nhận ở những năm trước.

Quá trình triển khai, thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó việc xây dựng mô hình điểm về “Dân vận khéo” được cơ sở thực hiện có hiệu quả gắn thực hiện 5 mục tiêu Kết luận số 69-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của huyện đề ra đạt được một số kết quả nhất định.

Mô hình về Phát triển kinh tế, thay đổi tập quán lạc hậu, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất có 13 mô hình. Mô hình Bảo tồn, phát huy văn hóa tốt đẹp các dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu có 13 mô hình. Mô hình Bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ an ninh, biên giới có 04 mô hình. Trong năm, Thị trấn Phong Thổ, và các xã Tung Qua Lìn, Ma Ly Pho, Dào San, Nậm Xe, Khống Lào đã tiến hành công nhận được 22 tập thể 21 cá nhân đạt “Mô hình Dân vận khéo” cấp cơ sở.

Vai trò công tác dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao

Nhìn chung, Công tác Dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn trong năm 2023 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, công tác tuyên truyền các văn bản về công tác dân vận luôn được triển khai kịp thời, rộng rãi đến cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận theo quy định.

Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện về vị trí, vai trò công tác dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới; trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều chuyến biến tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát về công tác dân vận ngày càng được chú trọng; các cuộc kiểm tra, giám sát trên cả các lĩnh vực công tác dân tộc, công tác tôn giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận nói chung trên địa bàn.

Giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp tiếp thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận; xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu chính quyền với Nhân dân tại cơ sở.

Tiếp tục thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; công tác tiếp công dân; đối thoại; kết quả xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân; việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò của Nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ; xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo ở các cấp. Thực hiện có nề nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra