Xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Long An

Thứ hai, 08/08/2022 14:46
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh Long An đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện trong thời gian qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) ở các địa phương, đơn vị. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
leftcenterrightdel
Xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Long An 

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

Theo UBND tỉnh, sau khi Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc; đồng thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, trong đó luôn coi trọng, tập trung thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC). Từ đó, đã huy động được sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC có sự chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, từng bước được đẩy mạnh, hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở ngày càng được nâng cao... Qua giải quyết KNTC, các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh đã kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ nơi phát sinh

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các địa phương, đơn vị chuyển biến tích cực, các vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời; thủ trưởng các cấp, các ngành đã tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hầu hết các vụ, việc phát sinh đều được giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp. Việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt được kết quả nhất định.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của mình. Nhiều đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định, từng bước khắc phục tình trạng khoán trắng cho một số cơ quan chuyên môn; tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ nơi phát sinh; chấn chỉnh những việc làm sai trái của cán bộ, cơ quan cấp dưới; hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác giải quyết KNTC luôn chú trọng thực hiện đúng các quy trình, quy định

Về công tác tiếp công dân bước đầu đã có những kết quả tích cực, ngành, địa phương đã kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức tiếp công dân, bố trí cán bộ, bố trí lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo cũng như đã duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Một số địa phương đã chủ động, sớm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân ở các cấp, các ngành. Qua đó, đã góp phần giảm thiểu tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, ổn định tình hình an ninh, trật tự.

Năm 2021: Tổng số lượt tiếp: 4.012 lượt, số người được tiếp: 4.044 người; số lượt tiếp của thủ trưởng 722 lượt (trực tiếp 639 lượt và ủy quyền 83 lượt); của cơ quan, đơn vị tiếp công dân 3.290 lượt.

Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn : Tổng số đơn: 5.244 đơn (kỳ trước chuyển sang 236 đơn, tiếp nhận trong kỳ 5.008 đơn). So với cùng kỳ, tổng số đơn tăng 22,2% (năm 2020: 4.291 đơn). Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý: 5.173 đơn, 2.547 vụ việc

Tổng số đơn, số vụ việc (khiếu nại, tố cáo) đã giải quyết/tổng số đơn, số vụ việc phải giải quyết là 496/563 vụ việc; tỷ lệ giải quyết 88,5%. Trong đó: Giải quyết đơn khiếu nại đạt tỷ lệ 90,1%; giải quyết đơn tố cáo đạt 85%.

Nắm chắc những điểm nóng, những lĩnh vực nhạy cảm để kịp thời xử lý, giải quyết.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời. Các địa phương có sự chủ động trong việc lập kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là chú ý đến các vụ việc đã dự báo; đồng thời, thường xuyên rà soát, phân loại, nắm chắc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn, những điểm nóng, những lĩnh vực nhạy cảm để kịp thời xử lý, giải quyết.

Các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản chỉ đạo điều hành; đặc biệt, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn chú trọng thực hiện đúng các quy trình, quy định; kết hợp thường xuyên với tuyên truyền, tập huấn nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cán bộ, công chức và quần chúng Nhân dân.

Trong đó, việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các kết luận giải quyết tố cáo, các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản được thực hiện nghiêm túc, dứt điểm.

Sự phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh (Công an, Ban Nội chính, Tiếp công dân, Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ban Đảng của Tỉnh ủy, HĐND, MTTQ và các đoàn thể, Hội Nông dân,...) đảm bảo chặt chẽ, góp phần giúp UBND tỉnh thực hiện tốt hơn và chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, về công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại và tố cáo tiếp tục được quan tâm; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

 

Việt Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra