Yên Bái không phát sinh “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, vượt cấp

Thứ năm, 26/05/2022 14:36
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những kết quả nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Ngay sau khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân có hiệu lực thi hành, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo, quán triệt các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật tiếp công dân, giải quyết KNTC; tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân, tổ chức thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình thực hiện KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn, ghi chép đầy đủ nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân vào sổ tiếp công dân; hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; hướng dẫn người KNTC, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết; thực hiện tiếp nhận, phân loại, tham mưu xử lý đơn của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tiếp công dân định kỳ. Ảnh: baoyenbai.com.vn 

Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định; niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở và địa điểm tiếp công dân và đăng tải trên các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các ý kiến, văn bản chỉ đạo của cấp trên; xây dựng, bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi, trang bị đầy đủ cơ sở, vật chất, các điều kiện khác đảm bảo cho công tác tiếp công dân; bố trí cán, bộ, công chức có năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, được cung cấp các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, chất lượng công tác tiếp công dân trong những năm qua từng bước được nâng cao, hạn chế đến mức thấp nhất đơn thư KNTC, phản ánh vượt cấp.

Bên cạnh đó, hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, đối thoại với nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Người khiếu nại và bị khiếu nại được đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành; được đưa ra chứng cứ về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; phối hợp tốt với cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh, giải quyết khiếu nại.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh đã chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh Yên Bái quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã triển khai thực hiện quyết liệt, có chiều sâu, hiệu quả nhiệm vụ này. Việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết KNTC được thực hiện thường xuyên.

Ngoài ra, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giải quyết tố cáo; thường xuyên tham mưu, chỉ đạo rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật để thực hiện pháp luật về bảo vệ người tố cáo theo hướng cụ thể, có chế tài xử lý nghiêm khắc, chú trọng các biện pháp phòng ngừa; làm rõ những biểu hiện của hành vi trả thù, trù dập người tố cáo dưới mọi hình thức để làm cơ sở nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi này. Tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; khi phát hiện cần xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có hành vi trả thù trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

Có thể thấy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Yên Bái đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, không xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh.

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái không phát sinh “điểm nóng”, công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp để khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các kỳ họp của Trung ương, của tỉnh Yên Bái.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra