Ban hành hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Thứ tư, 19/06/2024 07:05
(ThanhtraVietNam) - Không ít vướng mắc trong thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực báo chí thời gian qua được kỳ vọng sẽ được tháo gỡ từ ngày 1/8/2024, khi hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí mới sẽ có hiệu lực.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) mới ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

Đổi mới cách làm trong công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí

Việc ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT xuất phát từ mục đích, yêu cầu và quan điểm sau:

Một là, để khắc phục một số vướng mắc, khó khăn, lúng túng của các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí trong thời gian qua không xây dựng được định mức kinh tế - kỹ thuật;

Hai là, cung cấp cơ sở lý luận, phương pháp, trình tự thống nhất trong việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

Ba là, để làm cơ sở cho các bộ, ngành và địa phương, cơ quan báo chí xây dựng định mức và phương án giá theo trách nhiệm quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Nghị định 60/2021/NĐ-CP.

Đây là đổi mới cách làm trong công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí, gắn với thị trường, gắn với với thực tế hoạt động của các đơn vị báo chí, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đơn vị báo chí triển khai thực hiện chính sách của nhà nước về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và tăng cường điều kiện nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Hoạt động tác nghiệp của các phóng viên báo chí. (Ảnh - Tràng An)

Việc giao nhiệm vụ cho cơ quan báo chí tổ chức xây dựng định mức do cơ quan chủ quản xem xét, quyết định

Đáng chú ý, Điều 10, Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT quy định, về tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực báo chí sẽ thực hiện.

Cơ quan chủ quản xem xét quyết định giao nhiệm vụ cho cơ quan báo chí tổ chức xây dựng định mức: Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tự quyết định việc tổ chức xây dựng định mức.

Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức phân công cho bộ phận trực thuộc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Bộ phận xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập kế hoạch chi tiết xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. Nội dung Kế hoạch chi tiết xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tại Phụ lục 1 của Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT

Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ do bộ phận trực thuộc xây dựng làm cơ sở quản lý công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể.

Bộ phận xây dựng định mức triển khai việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng dẫn tại Thông tư này và theo kế hoạch chi tiết được duyệt.

Các cơ quan báo chí thực hiện theo trình tự của phụ lục Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT và lấy ý kiến các đơn vị liên quan trong nội bộ cơ quan báo chí về định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng để hoàn thiện trước khi thẩm định.

Những nội dung thẩm định chủ yếu về kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

Điều 11, Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT quy định về thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật như sau:

(1) Khi định mức kinh tế - kỹ thuật được hoàn thành, bộ phận xây dựng định mức báo cáo người đứng đầu cơ quan báo chí kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để tổ chức thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật trước khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định ban hành.

(2) Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở, tổ chức thẩm định kết quả xây dựng định mức. Hội đồng thẩm định có số lượng thành viên là số lẻ: Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng cơ quan; thành viên Hội đồng là đại diện các cơ quan chuyên môn của đơn vị; đại diện cơ quan chuyên môn của cơ quan chủ quản hoặc mới thêm các chuyên gia trong lĩnh vực (nếu cần). Các thành viên có ý kiến thẩm định độc lập.

(3) Hồ sơ trình Hội đồng trình thẩm định bao gồm: Công văn đề nghị thẩm định; Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật; báo cáo thuyết minh xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và các tài liệu khác phục vụ quá trình xây dựng định mức, đánh giá khả thi (nếu có).

Thẩm định kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là xem xét, đánh giá kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, nội dung thẩm định chủ yếu như sau:

a) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về các cơ sở xây dựng định mức;

b) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về phương pháp xây dựng định mức;

c) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về tổ chức thực hiện, trình tự xây dựng định mức;

d) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về phương pháp thu thập, xử lý, phân tích tính toán, xác định trị số của định mức;

đ) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về hình thức, bố cục trình bày định mức;

e) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về tính khả thi về mặt kinh tế - kỹ thuật của định mức;

f) Các vấn đề khác (nếu có);

g) Kiến nghị (nếu có).

Kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu, theo nguyên tắc quá bán; việc đánh giá thực hiện ở 3 mức như sau:

a) Mức 1: Đạt yêu cầu đề nghị ban hành;

b) Mức 2: Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị ban hành;

c) Mức 3: Không đạt yêu cầu phải xây dựng lại.

Kết quả thẩm định của Hội đồng được tổng hợp thể hiện trong Báo cáo thẩm định, bao gồm ý kiến kết luận và kiến nghị của Hội đồng. Báo cáo thẩm định kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết định việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.

Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/8/2024 hướng dẫn, quy định một số điểm mới nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức gồm: Hướng dẫn cụ thể về cách làm, phương pháp xây dựng, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Chính phủ; Đối với một số trường hợp đặc thù, Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng quy định tại Thông tư của Bộ TT&TT trong quản lý công tác định mức tại cơ quan đơn vị mình.

Tràng An

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra