Danh mục 11 văn bản quy phạm pháp luật của Thanh tra Chính phủ đã hết hiệu lực

Thứ năm, 20/01/2022 21:07
(ThanhtraVietnam) - Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định 02/QĐ-TTCP ngày 05/01/2022 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021.

Theo đó, có 10 Thông tư và 01 Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần gồm:

1. Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi được thay thế bằng Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

2. Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 Quy định quy trình tiếp công dân được thay thế bằng Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân.

3. Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh được thay thế bằng Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

4. Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; Thông tư số 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 Quy định về Sổ nhật ký Đoàn thanh tra và Quyết định số 2316/QĐ-TTCP ngày 10/10/2013 ban hành Quy trình thẩm định dự thảo kết luận thanh tra được thay thế bằng Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

5. Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại; Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo và Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra được thay thế bằng Thông tư 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

PVBT

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra